Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

ניסוי מולטיגרו בנטיעות מנגו צעיר

בניסוי במולטיגרו 8-6-30 שערכנו במטע מורן שבגליל התחתון נראה יתרון מובהק בגידול בהשוואה להדשיה, תוך הפחתה משמעותית של מנות הדשן.

דשן מולטיגרו 8-6-30 + יסודות קורט הוא דשן בשחרור מבוקר למשך 12 חודשים, המשמש לשתילות ולמטע צעיר, בעיקר באבוקדו. היתרון בנוסחה זו למטעים סובטרופיים הוא שהדשן מזין את העץ במשך כל השנה, כולל בחורף.
ניסוי זה בחן את השפעת הדשן על גידול עצי מנגו צעירים, בהשוואה לדישון משקי, ובדק את המינון המומלץ בכל אחת משלוש השנים הראשונות לגידול. הניסוי נערך בחלקה של 25 דונם. 10 דונם הושקו במים בלבד, ואילו שאר החלקה הושקתה במים עם דשן נוזלי, כפי שקיבלו החלקות הבוגרות במטע.

בשנים 2018-2016 יישמנו את הדשן במטע מנגו צעיר מזן עומר, שבו 60 עצים לדונם, משנת הנטיעה ועד השנה השלישית, בחודש יוני בכל שנה. היישום בוצע ידנית. בשנה הראשונה הוטמן הדשן ליד הטפטפת הצמודה לשתיל, שהייתה מרוחקת ממנו 10-5 ס"מ, בעומק של 10-5 ס"מ. מכיוון שמנגו רגיש למליחות, הקפדנו שיישום המולטיגרו לא יהיה בבור השתילה, וזו המלצתנו למגדלים. מהשנה השנייה יושם המולטיגרו בשתי הטפטפות שאינן צמודות לשתיל, על מנת להרחיב את מערכת השורשים.

מינוני הדשן בניסוי:​

שנה/דשן טיפול משקי
דשן/יח' חנקן לדונם
טיפול מולטיגרו 8-6-30 בגרם לשתיל (יח' חנקן לדונם)
נמוך מומלץ גבוה

שנה ראשונה (2016)

אוריאה / 6 יח' חנקן לדונם 150 (2.7) 200 (3.6) 250 (4.5)
שנה שנייה (2017) עידית 9-0-6 / 7 יח' חנקן לדונם 200 (3.6) 250 (4.5) 300 (5.4)
שנה שלישית (2018) עידית 9-1-6 / 7 יח' חנקן לדונם 250 (4.5) 300 (5.4) 350 (6.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קוטר הגזע נמדד פעמיים בשנה, בתחילת האביב ובסוף הסתיו. תוצאות הניסוי מראות שליישום המולטיגרו במטע מנגו צעיר יש יתרון מובהק בגידול העץ משנת השתילה ועד השנה השלישית, על פני דישון בדשן נוזלי. הטיפול המשקי פיגר אחרי טיפולי המולטיגרו, ומבין טיפולי המולטיגרו, המינון המומלץ היה הטוב ביותר. מהנתונים ניתן לראות כי שני שלישים מגידול העץ מתבצע במהלך העונה (אביב עד סתיו), ושליש מהגידול מתרחש מהסתיו עד האביב העוקב. כלומר, יש גידול משמעותי במהלך החורף, אף על פי שהמטע לא מושקה או מדושן. בהנחה שיש מספיק מים בקרקע כתוצאה ממשקעים ואידוי נמוך, ההזנה של המנגו בחורף הינה, ככל הנראה, משמעותית. ניתן לראות זאת בשיפוע העקום בגרף. ככל שהשיפוע תלול יותר כך קצב הצימוח מהיר יותר. מתוצאות אלה ניתן להסיק כי קיים יתרון לשימוש במולטיגרו במטע מנגו צעיר היות שמתקבלת כך הזנה מתונה ורציפה לאורך כל השנה.

קוטר שתיל (כנה) ניסוי מולטיגרו במנגו צעיר מטע מורן: