Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Είστε εδώ

Οδηγός καλλιέργειας: Κρεμμύδι

Index: Nutrition and Nutrient Uptake  |  Nutritional Disorders

Θρέψη – Πρόσληψη θρεπτικών ουσιών

Το αραιό, αβαθή-θυσσανώδες ριζικό σύστημα του κρεμμυδιού απαιτεί προσεκτική διαχείριση του νερού και των θρεπτικών συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαθεσιμότητα. Ο Φώσφορος (Ρ), το Κάλιο (Κ) και μεταλλικά μικρό θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι σχετικά δυσκίνητα, δε τα προσλαμβάνει εύκολα η ρίζα, ενώ τα ευκίνητα θρεπτικά στοιχεία, όπως το Άζωτο (Ν), τείνουν να εκρέουν κάτω από τη ζώνη των ριζών.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η εφαρμογή κοντά στη ζώνη ριζοβολίας του κρεμμυδιού βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης θρεπτικών ουσιών. Έτσι, το Nutrigation ™, που τροφοδοτεί με θρεπτικά κοντά στις περιοχές πρόσληψης τους, αυξάνει τις αποδόσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εφαρμογές. (Thangasamy, 2016)

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τη συνολική δυναμική απορρόφησης καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Στο χρόνος εφαρμογής της θρέψης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το πρότυπο απορρόφησης θρεπτικών ουσιών κατά τη διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας. Όπως φαίνεται, η πιο εντατική πρόσληψη λαμβάνει χώρα από την αρχή του σταδίου έναρξης του βολβού και κατά την ανάπτυξη του βολβού.

Η βελτιωμένη διαχείριση της θρέψης μέσω των λιπασμάτων με ελεγχόμενη αποδέσμευση, όχι μόνο θα βελτιώσει την απόδοση του κρεμμυδιού, αλλά θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των θρεπτικών ουσιών και θα δώσει στον καλλιεργητή καλύτερη απόδοση, ενώ θα ελαχιστοποιήσει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.                           

Άζωτο (Ν)
Η παραγωγή ξηρού βολβού κρεμμυδιού, μετά τη μεταφύτευση, απαιτεί 140-170 κιλά αζώτου ανά εκτάριο. Τα ποσοστά εφαρμογής αζώτου εξαρτώνται από τον τύπο του εδάφους, τις βροχοπτώσεις, την άρδευση, τον πληθυσμό των φυτών, τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Συνήθως, συνιστάται να ενσωματωθεί το 25-30% του συνιστάμενου ποσοστού αζώτου πριν από τη φύτευση.
Η έλλειψη διαθέσιμου αζώτου θα δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, το υπερβολικό άζωτο πιστεύεται ότι παράγει χυμώδη φυτά που είναι πιο ευαίσθητα στους τραυματισμούς και στις ασθένειες από τον παγετό και τείνουν να παράγουν ανθοφόρους μίσχους. Η βαριά αζωτούχα λίπανση χειροτερεύει τις αποθηκευτικές ιδιότητες των βολβών. Τέλος, η περίσσεια αζώτου στο τέλος της βλαστικής ανάπτυξης πιστεύεται ότι καθυστερεί την ωριμότητα και προκαλεί διπλούς βολβούς. Συνιστάται η διακοπή της εφαρμογής Αζώτου (Ν) τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

Φώσφορος (P)
Ο φωσφόρος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των ριζών και κατά συνέπεια απαιτείται στο στάδιο της μεταφύτευσης. Ο ρυθμός πρόσληψης φωσφόρου είναι περισσότερο ή λιγότερο σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου. Δεδομένου ότι ο φώσφορος είναι ακίνητος στο έδαφος και μπορεί να μετακινηθεί από τα παλιά φύλλα στον βολβό κατά τη διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης και ωρίμανσης του βολβού, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το μεγαλύτερο μέρος του φωσφόρου πριν από τη φύτευση και μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του βολβού για την απλοποίηση του προγράμματος θρέψης.

Τα κρεμμύδια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους μύκητες ρίζας, για την πρόσληψη φωσφόρου από τα εδάφη με χαμηλή έως μεσαία συγκέντρωση Φωσφόρου (P). Οι μύκητες της ρίζας βελτιώνουν επίσης την πρόσληψη Ψευδαργύρου (Zn) και άλλων μικρό θρεπτικών συστατικών σε ορισμένα ασβεστολιθικά εδάφη με υψηλό pH. Οι μύκητες ρίζας είναι συνήθως άφθονοι στα καλλιεργούμενα εδάφη, εκτός εάν καλλιεργούνται καλλιέργειες όπως ζαχαρότευτλα ή ελαιοκράμβη, ή αν στο χώμα υπάρχει υψηλό ποσοστό Φωσφόρου (P).

Κάλιο (Κ)  
Το κάλιο είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις υδατικές ανάγκες του φυτού, στον σχηματισμό κυτταρικού τοιχώματος και στις ενεργειακές αντιδράσεις του φυτού. Συνιστάται η διάσπαση των εφαρμογών Καλίου (Κ) με εφαρμογή του 30-50% της συνιστάμενης ποσότητας πριν από τη φύτευση και την υπόλοιπη ποσότητα κατά την ανάπτυξη του βολβού. Η εφαρμογή καλίου κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης βολβού αυξάνει το μέγεθος και την ποιότητα του βολβού. Το χαμηλό επίπεδο Καλίου (K) καθιστά τα φυτά πιο ευαίσθητα σε τραυματισμούς από το κρύο.

Τα επίπεδα Μαγνησίου (Mg) στο έδαφος πρέπει να επαρκούν για την καλή ανάπτυξη των κρεμμυδιών. Εάν το επίπεδο Mg είναι χαμηλό, εφαρμόστε 30 κιλά ανά εκτάριο Μαγνήσιο (Mg) στη βασική λίπανση.

Θείο (S) Η έγκαιρη εφαρμογή του θείου συνιστάται σε καλλιέργειες με απευθείας σπορά και μεταφυτεμένα κρεμμύδια. Μην εξαλείφετε εντελώς το Θείο (S) από το πρόγραμμα θρέψης. Εφαρμόστε τη μισή ποσότητα Θείου (S)  κατά τη μεταφύτευση ή τη σπορά και την υπόλοιπη πριν από το στάδιο ανάπτυξης του βολβού. Τα ποσοστά εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 45-70 kg/ha.

Το Βόριο (Β) είναι απαιτείται για τα μεταφυτεμένα κρεμμύδια. Εάν η ανάλυση εδάφους ανιχνεύσει χαμηλό επίπεδο Βορίου (Β), εφαρμόστε 1,0 kg/ha και να γίνει ενσωμάτωση πριν από τη μεταφύτευση ή τη σπορά. Μην υπερβείτε τη συνιστάμενη ποσότητα, καθώς το βόριο μπορεί να είναι τοξικό για τα κρεμμύδια.

Τα επίπεδα του Ψευδαργύρου (Zn) που από την ανάλυση εδάφους δείχνουν ότι είναι χαμηλά, μπορούν να διορθωθούν εφαρμόζοντας 6 kg/ha. Υπερβολικές ποσότητες Ψευδαργύρου (Zn) μπορεί να είναι τοξικές, επομένως εφαρμόζεται μόνο αν χρειαστεί. Ο Ψευδαργύρου (Zn) προστίθεται συνήθως στη βασική λίπανση.

 

Θρεπτικές Διαταραχές

Άζωτο (Ν): Οι ανεπάρκειες Αζώτου (Ν) έχουν ως αποτέλεσμα, φυτά με ανοιχτό πράσινο έως κίτρινο φύλλο που απομακρύνεται από τα άκρα προς το μέσο. Επίσης, το φύλλωμα τείνει να είναι όρθιο και οι βολβοί να είναι μικρότεροι από το κανονικό και ώριμοι νωρίτερα. Η περίσσεια αζώτου προκαλεί γρήγορη ανάπτυξη των φυτών και καθυστερεί την ωριμότητα. Οι βολβοί τείνουν να είναι πιο μαλακοί και πιο ευαίσθητοι σε ασθένειες αποθήκευσης.

Φωσφόρος (Ρ): Οι ανεπάρκειες οδηγούν σε βραδεία ανάπτυξη, καθυστερημένη ωριμότητα και υψηλό ποσοστό βολβών με πυκνό λαιμό κατά τη συγκομιδή. Τα φύλλα έχουν ένα θαμπό πράσινο χρώμα και απομακρύνονται από τα άκρα χωρίς το κιτρίνισμα που συνδέεται με έλλειψη Αζώτου (Ν) και Καλίου (Κ).

Κάλιο (Κ): Οι ανεπάρκειες αρχικά δημιουργούν σκούρο πράσινο χρώμα στα φύλλα και οι άκρες των παλαιότερων φύλλων αρχίζουν να μαραίνονται, ειδικά στην ανώτερη επιφάνεια. Τελικά τα φύλλα μαραίνουν και παίρνουν μια εμφάνιση σαν χαρτί και αναπτύσσει χλώρωση παρόμοια με εκείνη που προκαλείται από την έλλειψη Αζώτου (Ν).

Μαγνήσιο (Mg): Οι ανεπάρκειες οδηγούν σε αργή ανάπτυξη των φυτών, ενώ τα παλαιότερα φύλλα καθίστανται ομοιόμορφα κίτρινα καθ' όλο το μήκος τους.

Ψευδάργυρος (Zn): Οι ανεπάρκειες έχουν ως αποτέλεσμα την κακή ανάπτυξη των φυτών με αξιοσημείωτο στρίψιμο και χλωρίωση των φύλλων. Τα κρεμμύδια είναι πολύ ευαίσθητα στις ελλείψεις ψευδαργύρου.

Μολυβδαίνιο (Mo): Οι ανεπάρκειες οδηγούν σε κακή εμφάνιση και νέκρωση των φυτών. Καθώς μεγαλώνει το φυτό, τα φύλλα θα αρχίσουν να νεκρώνουν από την άκρη, δημιουργώντας μια μαλακή ζώνη μεταξύ του υγρού και του νεκρωτικού ιστού. Τα κρεμμύδια είναι πολύ ευαίσθητα στις ελλείψεις του μολυβδαίνιου (Mo).

Μαγγάνιο (Mn): Οι ανεπάρκειες προκαλούν βραδεία ανάπτυξη, καθυστερημένη ωριμότητα και υψηλό ποσοστό βολβών με πυκνό λαιμό κατά τη συγκομιδή. Τα παλαιότερα φύλλα αναπτύσσουν χλώρωση, η οποία εξελίσσεται σε κάψιμο των άκρων, μπορεί να κυρτωθεί και τελικά να γίνει νεκρωτική. Τα κρεμμύδια είναι πολύ ευαίσθητα στις ανεπάρκειες του Μαγγανίου (Mn).

Βόριο (B): Οι ανεπάρκειες έχουν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση και την κακή ανάπτυξη των φυτών. Τα φύλλα γίνονται εύθραυστα και μπορεί να μετατραπούν σε γκρίζο-πράσινο χρώμα έως και μπλε-πράσινο χρώμα. Το νέο φύλλωμα μπορεί να έχει στίγματα κίτρινο-πράσινα, ενώ τα παλαιότερα φύλλα γίνονται χλωρωτικά με νεκρές άκρες και κούφιες περιοχές. Οι εγκάρσιες κίτρινες γραμμές που αναπτύσσονται μπορούν να εμφανιστούν κοντά στη βάση των φύλλων.

 

Οδηγός ανάλυσης ιστών για τη διάγνωση της κατάστασης της θρεπτικής αξίας των καλλιεργειών

Το σημείο δειγματοληψίας είναι τα υψηλότερα φύλλα

Χρόνος δειγματοληψίας

& θρεπτικό στοιχείο

Επίπεδο θρεπτικών στοιχείων

 

Ελλειπή

Ενδιάμεσο
Επαρκή

Πρώιμη περίοδος (pre-bulbing)

Ολικό N, %

<3

3-4

>4

PO4-P, ppm

<1000

1000-2000

>2000

Διαλυτό K, %

<3

3-4

>4

Μέση περίοδος (bulbing)

Ολικό N, %

<2.5

2.5-3

>3

PO4-P, ppm

<1000

1000-2000

>2000

Διαλυτό K, %

<2.5

2.5-4

>4

Ύστερη περίοδος (post bulbing)

Ολικό N, %

<2

2-2.5

>2.5

PO4-P, ppm

<1000

1000-2000

>2000

Διαλυτό K, %

<2

2-3

>3

(UC Davis, 2016)

 

Related Articles:

NPK Fertilizers - Water Soluble Fertilizers

Plant Fertilizer & Plant Nutrition

Foliar Feeding & Foliar Fertilizer

Potassium Nitrate Fertilizers