תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Meilleur rendement de pomme avec MULTIGRO™

Essai MULTIGRO™ POMME - Chabestan (05)

Un essais réalise sur 3 campagnes dans un verger de 10 ans , pour comparer une fertilisation entre un retardateur de
nitrification ( DMPP) et le MULTIGRO™ avec la technologie MULTICOTE™ , les doses d’azote sont identiques.

Le rendement cumulé sur 3 ans est de 7,6% de plus que la fertilisation agriculteur . Des fruits plus gros ont permis un
augmentation du produit brut de 660 €/ha.

 

 

Un plan de fertilisation au sol POMMIER pour un rendement 60 T/ha

Produit Dose (Kg/ha) N P2O5 K2O CaO
Soit DAP 18-46 120 22 55    
Soit Haifa Cal™ 15 + 26 100 31     52
Multigro™ 14-5-32 350 49 18 112  
Multi-K™ 13-0-46 si forte charge 100 (13)   (46)  
TOTAL          

 

la brochure