תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Cyprus

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Fertirigare-chemigare în agricultură protejată | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea-Chemigarea sunt practici regulate și acceptate pe scară largă pentru fertilizare și protecția plantelor în cadrul unei agriculturi protejate. Odată cu fertilizarea, substanțele nutritive sub formă de îngrășăminte solubile anticipate pentru cele mai multe nevoi ale culturilor în funcție de stadiul lor de dezvoltare, sunt aplicate în apa de irigație.

Υδρολίπανση-Χημικοποίηση σε προστατευόμενη γεωργία | I. Papadopoulos

Περίληψη: Η Fertigation-Chemigation είναι τακτικές και ευρέως αποδεκτές πρακτικές γονιμοποίησης και φυτοπροστασίας υπό προστατευόμενη γεωργία. Με τη ζύμωση, τα θρεπτικά συστατικά με τη μορφή διαλυτών λιπασμάτων που αναμένονται στις περισσότερες καλλιέργειες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, εφαρμόζονται με το νερό άρδευσης.

Συνταγές υδρολίπανσης για επιλεγμένες καλλιέργειες στην περιοχή της Μεσογείου | I. Papadopoulos, C. Metochis and N. Seraphides

Περίληψη: Η υδρολίπανση αυξάνει την αποτελεσματική χρήση νερού και λιπασμάτων, παράγει υψηλότερες αποδόσεις, βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής και προστατεύει το περιβάλλον. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του νερού και των λιπασμάτων, το σύστημα άρδευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει σωστά.

Fertigation-chemigation in protected agriculture | I. Papadopoulos

Abstract: Fertigation-Chemigation are regular and widely accepted practices for fertilization and plant protection under protected agriculture. With fertigation, the nutrients in the form og soluble fertilizers anticipated to most crops needs according to their stage of development, are applied with the irrigation water.

Fertigation recipes for selected crops in the Mediterranean region | I. Papadopoulos, C. Metochis and N. Seraphides

Abstract: Fertigation increases efficient use of water and fertilizers, produces higher yields, improves quality of the production and protects environment. To ensure uniform distribution of water and fertilizers, the irrigation system must be properly designed and operated.

Fertigation-chemigation in protected agriculture

Fertigation-Chemigation are regular and widely accepted practices for fertilization and plant protection under protected agriculture. With fertigation, the nutrients in the form og soluble fertilizers anticipated to most crops needs according to their stage of development, are applied with the irrigation water.

Fertigation recipes for selected crops in the Mediterranean region

Abstract: Fertigation increases efficient use of water and fertilizers, produces higher yields, improves quality of the production and protects environment. To ensure uniform distribution of water and fertilizers, the irrigation system must be properly designed and operated.

Subscribe to Cyprus