תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Crop Guide: Strawberry cultivation

Index:
 1. Appendix I - Conversion tables
 2. Appendix II - Haifa Specialty Fertilizers

 

1. Appendix I - Conversion tables

Table 1: Conversion coefficients between nutrient forms
From
To
Multiply by
From
To
Multiply by
P
P2O5
2.29
P2O5
P
0.44
P
PO4
3.06
PO4
P
0.32
H3PO4
H2PO4
0.9898
H2PO4
H3PO4
1.01
K
K2O
1.20
K20
K
0.83
Ca
CaO
1.40
CaO
Ca
0.71
Mg
MgO
1.66
MgO
Mg
0.60
S
SO3
2.50
SO3
S
0.40
S
SO4
3.00
SO4
S
0.33
N
NH4
1.28
NH4
N
0.82
N
NO3
4.43
NO3
N
0.22
 
Table 2: Conversion coefficients between nutrient concentration expressions
From
Correspondent element (mg)
1 mmol
Correspondent element (mg)
Weight of ion
NH+
14 mg N
NH4+
14 mg N
18 mg NH4+
NO3
14 mg N
NO3
14 mg N
62 mg NO3-
H2PO4
31 mg P
H2PO4
31 mg P
71 mg P2O5
HPO2
31 mg P
HPO2
31 mg P
35,5 mg P2O5
HPO2-
15.5 mg P
K+
39 mg K
47 mg K2O
K+
39 mg K
Ca2+
40 mg Ca
28 mg CaO
Ca2+
20 mg Ca
Mg2+
24 mg Mg
20 mg MgO
Mg2+
12 mg Mg
SO42
32 mg S
48 mg SO4
SO2
16 mg S
Na+
23 mg Na
-
Na+
23 mg Na
CI
35.5 mg Cl
-
 
Fertilizer concentration calculations
A. Units used
ppm = parts per million
mM = milli molar
meq/l = milliequivalent per liter
 
B. Fertilizer concentrations
a. Parts per million (ppm)
The term states how many parts of solute there are in a million parts of the whole solution. Parts per million usually expresses concentrations on a mass basis, e.g., 1 gram in 1 metric ton of water (the mass of 1 cubic meter of water).
 
b. Milli-molar(mM)
One millimolar (mM) concentration refers to a solution containing one-thousandth of molecular weight (g) of the solute per liter of water. One molar (M) concentration equals 1,000 millimolar (mM) concentration.
 
c. Milliequivalent per liter(meq/L)
Milliequivalents per liter (meq / L concentrations are often used to show the strength of fertilizer ions (anion or cation) in a solution. Since one equivalent weight is the molecular weight divided by valence, one meq / L refers to the ionic concentration of a solution that contains one millimole / valence per liter of water.
 
The nutritional value of solid fertilizers
The nutritional value of solid fertilizers is generally expressed in a constant order and percentage of its constituents. For example, a fertilizer designated: 18-9-27+2MgO contains:
18% of nitrogen + 9% of phosphorus oxide + 27% of potassium oxide + 2% of magnesium oxide.
Hence, 1 kg of this fertilizer will contain 180g of nitrogen + 90g of P2O5 + 270g of K2O + 20g of MgO.
 
As in several parts of the world (e.g., South Africa and Australia) nutrients are expressed by their elemental form and not by their oxide form, one can easily transform the above data by using Conversion Table 1 above. Hence, the above mentioned fertilizer contains: 180g of nitrogen + 90g x 0.44 = 39.6g of elemental phosphorus + 270g x 0.83 = 224.1 of elemental potassium + 20g x 0.6 = 12g of elemental magnesium.
 
The nutritional value of liquid fertilizers
The nutritional value of liquid fertilizers is generally expressed in a constant order, which is equal to the one used for solid fertilizers, but the contents are indicated on a volume basis, accompanied by the specific gravity of the solution. For example, a fertilizer designated: 9-3-6 contains: 9% nitrogen + 3% phosphorus oxide + 6% potassium oxide.
 
If the manufacturer indicates that the specific gravity of this fertilizer solution is 1.18 kg / L, one liter of this fertilizer contains:
 
1,000 x 0.09 x 1.18 = 106.2 g of nitrogen +
1,000 x 0.03 x 1.18 = 35.4 g of P2O5 +
1,000 x 0.06 x 1.18 = 70.8 g of K2O
 
Table 3: Conversion coefficients between agronomic units
From
To
Multiply by
From
To
Multiply by
Acre
Hectare
0.405
Hectare
Acre
2.471
Kilogram
Pound
2.205
Pound
Kilogram
0.453
Gram
Ounce
0.035
Ounce
Gram
28.35
Short ton
Metric ton
0.907
Metric ton
Short ton
1.1
Gallon (US)
Liter
3.785
Liter
Gallon (US)
0.26
kg / ha
lb / acre
0.892
lb / acre
kg / ha
1.12
MT / ha
lb / acre
892
lb / acre
MT / ha
0.001
 
2. Appendix II - Haifa Specialty Fertilizers
 
Potassium Nitrate
Haifa's Potassium Nitrate products represent a unique source of potassium due to their nutritional value and contribution to plant's health and yields. Potassium Nitrate has distinctive chemical and physical properties that are beneficial to the environment. Haifa offers a wide range of potassium nitrate products for Nutrigation™, foliar sprays, side-dressing and controlled-release fertilization.
Haifa's potassium nitrate products are marketed under the Multi-K™ brand.
 
Multi-K™ Products
Pure Multi-K™
Multi-K™ Classic Crystalline potassium nitrate (13-0-46)
Multi-K™ Prills Potassium nitrate prills (13-0-46)
Special Grades
Multi-K™ GG Greenhouse-grade potassium nitrate (13.5-0-46.2)
Multi-K™ pHast Low-pH potassium nitrate (13.5-0-46.2)
Multi-K™ Absolute Hydroponics-grade potassium nitrate (13.8-0-46.5)
Enriched Products
Multi-npK™ Enriched with phosphate; crystalline or prills
Multi-K™ Mg Enriched with magnesium; crystalline or prills
Multi-K™ Zn Enriched with zinc; crystalline
Multi-K™ S Enriched with sulfate; crystalline
Multi-K™ B Enriched with boron; crystalline or prills
Multi-K™ ME Enriched with magnesium and micronutrients; crystalline
 
Nutrigation™
Nutrigation™ (fertigation) delivers pure plant nutrients through the irrigation system, supplying essential nutrients precisely to the area of most intensive root activity. Haifa’s well-balanced Nutrigation™ program provides the plant with their exact needs accordingly with seasonal changes. Decades of experience in production and application of specialty fertilizers for Nutrigation™ have made Haifa a leading company in this field. Haifa keeps constantly up to date with contemporary scientific and agricultural research, in order to continuously broaden its product line to better meet the requirements of crops and cropping environments.
 
Haifa offers a wide range of water-soluble fertilizers for Nutrigation™. All products contain only pure plant nutrients and are free of sodium and chloride
 
Multi-K™ Comprehensive range of plain and enriched potassium nitrate products
Poly-Feed™ Soluble NPK fertilizers enriched with secondary and micro-nutrients
Haifa MAP™ Mono-ammonium phosphate
Haifa MKP™ Mono-potassium phosphate
Haifa Cal™ Calcium nitrate
Magnisal™ Our original magnesium nitrate fertilizer
Haifa Micro™ Chelated micronutrients
Haifa VitaPhos-K™ Precipitation-proof poly-phosphate for soilless Nutrigation™
Haifa ProteK™ Systemic PK fertilizer
 
Foliar Feeding
Foliar Feeding provides fast, on-the-spot supplementary nutrition to ensure high, top quality yields and is an ideal feeding method under certain growth conditions in which absorption of nutrients from the soil is inefficient, or for use on short–term crops. Precision-timed foliar sprays are also a fast-acting and effective method for treating nutrient deficiencies. Foliar application of the correct nutrients in relatively low concentrations at critical stages in crop development contributes significantly to higher yields and improved quality. Haifa offers a selection of premium fertilizers for foliar application. Haifa offers a selection of fertilizers for foliar application:
 
Haifa Bonus™ High-K foliar formulas enriched with special adjuvants for better absorption and prolonged action.
Poly-Feed™ Foliar NPK formulas enriched with micronutrients specially designed to enhance the crop performance during specific growth stages.
Magnisal™Haifa MAP™Haifa MKP™Haifa Cal™ and Haifa Micro™ are also suitable for foliar application.
 
Controlled Release Nutrition
Multicote™, Haifa's range of Controlled Release Fertilizers includes products for agriculture, horticulture, ornamentals and turf. Multicote™ products provide plants with balanced nutrition according to their growth needs throughout the growth cycle. Multicote™ products enhance plant growth, improve nutrients use efficiency, save on labor and minimize environmental impact.
 
Single, pre-plant application controlled-release fertilizer can take care of the crop’s nutritional requirements throughout the growth season. Controlled release fertilizers are designed to feed plants continuously, with maximal efficiency of nutrients uptake. Controlled release fertilizers save labor and application costs. Their application is independent of the irrigation system, and does not require sophisticated equipment.
Taking advantage of MulticoTech™ polymer coating technology, Haifa produces Multicote™ line of controlled release fertilizers.
 
Multicote™ Products
Multicote™ for nurseries and ornamentals; NPK formulae with release longevities of 4, 6, 8, 12 and 16 months.
Multicote™ Agri / Multigro™ for agriculture and horticulture
CoteN™ controlled-release urea for arable crops
Multicote™ Turf / Multigreen™ for golf courses, sports fields, municipals and domestic lawns.
Pioneering Solutions
Haifa develops and produces Potassium Nitrate products, Soluble Fertilizers for Nutrigation™ and foliar sprays, and Controlled-Release Fertilizers. Haifa’s Agriculture Solutions maximize yields from given inputs of land, water, and plant nutrients for diverse farming practices. With innovative plant nutrition schemes and highly efficient application methods, Haifa’s solutions provide balanced plant nutrition at precise dosing, composition, and placing. This ultimately delivers maximum efficiency, optimal plant development, and minimized losses to the environment.
 

Need more information about growing strawberries? You can always return to the strawberry fertilizer & strawberry crop guide table of contents