Gizlilik Politikası

ÖNSÖZ

Haifa Grup’un (Haifa Negev technologies Ltd. ve iştirakleri - Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , "Haifa", "Haifa Grup") internet sitesine (“İnternet Sitesi”) hoş geldiniz. Kişisel Verilerin Korunması Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için şirket içinde gerekli bütün tedbirleri aldık. Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Gizliliğinizin ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerin korunması bizim için en öncelikli konudur. Bu sebeple kişisel verilerinizi, açık rızanız olmadıkça pazarlama amacıyla üçüncü kişilere satmayız, kiralamayız, devretmeyiz, vermeyiz veya sağlamayız. Kullanıcılarımızın hangi verileri topladığımızı, bu verileri ne şekilde kullandığımızı ve kişisel verilerinizi korumak için aldığımız önlemleri tümüyle anlamalarını isteriz. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla uygulamakta olduğumuz politika ve prosedürler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu gizlilik politikasını okuyunuz. Aşağıda şirketimizde yürürlüğe konulan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz. Bu internet sitesini ziyaret ederek, bu Gizlilik Politikasında anlatılan uygulamalarını kabul etmektesiniz. Uygulamaları kabul etmezseniz bizleri info.tr@haifa-group.com adresinden bilgilendirmenizi rica ederiz.

Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikayetlerinize karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız olması halinde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.

 

Saygılarımızla,

Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

 

1. Amacı
Bugüne kadar Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Haifa”) olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara da uymayı Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak taahhüt etmekteyiz. 

2. Kapsamı ve Değiştirilmesi 
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir.
Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. 
Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Gizlilik Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi/Yönergemizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile, değiştirme hakkına sahiptir. 
 

3. Toplanan Kişisel Verileriniz
www.haifa.com üzerinden erişilen kişisel veriler, ad-soyad, e-posta, ülke, bölge, telefon, uzmanlık alanı, yetiştirme yöntemi, gübre alan boyutu ve sağladığınız diğer kişisel bilgiler, interaktif alanlara kullanıcı içeriği sunarken sağladığınız bilgiler, ‘Bize ulaşın’ formu aracılığıyla yaptığınız yazışmalar ve/veya genel geri bildirimler yoluyla verdiğiniz bilgiler, internet sitesinde ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi, coğrafi konumunuz şeklindedir. 


4. Kişisel Verilerin Kullanma Şekilleri
a. Taleplerin Karşılanması: Hakkınızda toplanan kişisel verileri, talep ettiğiniz hizmet veya bilgileri sağlamak için kullanabiliriz.

b. Yönetim Bildirimleri: Zaman zaman İnternet Sitesi ile ilgili önemli bilgileri veya şart, hüküm ve politikalarımızda yapılan değişiklikleri size bildirmek amacıyla kişisel verileri kullanabiliriz.

d. Şirket İçi İşe Yönelik Amaçlar: Kişisel verileri ayrıca, veri analizi ve denetimler gibi şirket içi işe yönelik amaçlarımız için de kullanabiliriz.

 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar 

a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: HAIFA, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma: HAIFA, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. 
c)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: HAIFA, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d)    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: HAIFA, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: HAIFA, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Politikası’na göre siler veya yok eder.
Önemle belirtelim ki, HAIFA, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.
 

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmış ve internet sayfanızda sizlere sunulmuştur.

Kişisel verileri işlenen kişiler, HAIFA tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. HAIFA olarak bu haklara saygılıyız.


 

7. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi 

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre HAIFA’ya ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. 

 

8. Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

 

9. Doğruluk ve Veri Güncelliği 

HAIFA bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. HAIFA, müşteriler ya da HAIFA ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi HAIFA tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

 

10. Gizlilik ve Veri Güvenliği 

Kişisel veriler gizlidir ve HAIFA bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

 

11. Veri İşleme Amaçları

Haifa Tarım Gübre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. 

 

12. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi 

a.    Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi 
Müşteriler ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.
b.    İş ve Çözüm Ortakları Verileri 
HAIFA, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.
 

13. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri 
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 


14. Şirketin Veri İşlemesi 
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.


15.Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 
HAIFA, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini alır. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenir.


16.Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda HAIFA, Kanun’a uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak HAIFA, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

17. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet 
HAIFA’ya ait internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. 
Kişiler, internet sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

 
18. Çalışanlarımıza Ait Veriler
a.    İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi 
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak HAIFA, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

b.    Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 
HAIFA, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

c.    Çalışanların Yararına İşlemeler 
HAIFA, özel sigortalar gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de HAIFA, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

d.    Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 
HAIFA, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir.

e.    Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Çalışanların otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen verileri, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

f.    Telekomünikasyon ve İnternet 
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, telefon hattı, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

19. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması 
Kişisel veriler, HAIFA tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla hâkim hissedar ile ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.  
HAIFA, kişisel verileri, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak HAIFA’nın tedarikçilerine aktarabilecektir.
HAIFA, Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla HAIFA ile paylaştığınız kişisel veriler, açık rızanız ile yurt dışına, Haifa Negev technologies Ltd. ve iştiraklerine aktarılabilecektir. 

20. İlgili Kişinin Hakları
HAIFA, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.  
HAIFA tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Buna karşın,

Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. HAIFA, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 
Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece gerekli bilgiler olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 
HAIFA, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.    
 
21. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin HAIFA’daki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 

22. İşlem Güvenliği 
HAIFA tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

23. Denetim 
HAIFA, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.  

24. İhlallerin Bildirimi
HAIFA, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. KVKK Başvuru ve Bilgi Talep formu için tıklayınız. (Forma Link Konulacak)
 

25. Güncelleme
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Politika Güncelleme Tarihi

Değişiklikler

 

 

 

 

 

İnternet Sitesi için

KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formu

Sitede iletişim formu için Açıklama