Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

Η Haifa Chemicals Ltd. (Haifa Chemicals Ltd. και οι θυγατρικές της - «Haifa») σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι ένα μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που κατέχετε ή εκπροσωπείτε, μπορείτε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση στον Εκπρόσωπό μας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Για να υπάρξει αποτέλεσμα, η ειδοποίησή σας για τη φερόμενη ως παραβίαση θα πρέπει να είναι γραπτή και να σταλεί στον διορισμένο Εκπρόσωπό μας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright) και να περιλαμβάνει κατ’ ουσία τα εξής:

  1. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που ενεργεί εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο θεωρείται ότι παραβιάζεται·
  2. Προσδιορισμό του προστατευόμενου έργου που θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί ή, εάν μια ειδοποίηση καλύπτει περισσότερα από ένα έργα στον Ιστότοπο, έναν αντιπροσωπευτικό κατάλογο των εν λόγω έργων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο·
  3. Προσδιορισμό του υλικού που θεωρείται ότι παραβιάζει τα δικαιώματα ή ότι αποτελεί το αντικείμενο παραβίασης και το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό, μαζί με εύλογα επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό·
  4. Εύλογα επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας μέσω της οποίας μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας·
  5. Μια δήλωση ότι πιστεύετε καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο για τον οποίο διαμαρτύρεστε δεν έχει επιτραπεί από τον κάτοχο του πνευματικού δικαιώματος, τον εκπρόσωπό του ή το νόμο·
  6. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, υπό ποινή ψευδορκίας, ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο θεωρείται ότι παραβιάζεται·


Αφού λάβουμε την ειδοποίησή σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε περισσότερες ή συμπληρωματικές πληροφορίες, πριν αφαιρέσουμε κάποιο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο, εφόσον τις θεωρήσουμε αναγκαίες για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται επίσης να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο πρόσωπο που ανάρτησε το περιεχόμενο που θεωρείται ότι παραβιάζει τα δικαιώματα, προκειμένου αυτό το πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας και να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό σας.

Μπορείτε να υποβάλλετε μια αντικοινοποίηση στον Εκπρόσωπό μας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Για να υπάρξει αποτέλεσμα, η αντικοινοποίησή σας πρέπει να είναι γραπτή και να σταλεί στον διορισμένο εκπρόσωπό μας και να περιλαμβάνει κατ’ ουσία τα εξής:
 
  1. Τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας·
  2. Προσδιορισμό του υλικού που αφαιρέθηκε ή στο οποίο η πρόσβαση απενεργοποιήθηκε και τη θέση στην οποία εμφανιζόταν το υλικό πριν αφαιρεθεί ή πριν απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό·
  3. Μια δήλωση, υπό ποινή ψευδορκίας, ότι πιστεύετε καλόπιστα ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε εξαιτίας λάθους ή εσφαλμένου προσδιορισμού του υλικού που έπρεπε να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί·
  4. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς και μια δήλωση ότι συναινείτε στη δικαιοδοσία κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και ότι θα δεχτείτε επίδοση νομικών εγγράφων από το πρόσωπο που παρείχε την ειδοποίηση ή από τον εκπρόσωπο του προσώπου αυτού.

Αφού λάβουμε κάποιο αίτημα αφαίρεσης ή εκ νέου ανάρτησης περιεχομένου στον Ιστότοπο, θα εξετάσουμε το αίτημα και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορούμε να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε μεμονωμένη χρήση του Ιστότοπου  – ή να κλείσουμε το λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε σε εμάς – εάν αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι είστε κατ’ επανάληψη παραβάτης. Ένας κατ’ επανάληψη παραβάτης είναι ένας χρήστης ο οποίος έχει ειδοποιηθεί για μια παραβατική δραστηριότητα περισσότερες από δύο φορές ή του οποίου το υλικό έχει αφαιρεθεί από τον Ιστότοπο περισσότερες από δύο φορές. Ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι υφίσταται επαρκής λόγος για το άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού σας για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή. Στις περιπτώσεις αυτές  έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως το λογαριασμό σας. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε ότι ακυρώσαμε το λογαριασμό σας στέλνοντάς σας μήνυμα σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail), εφόσον μας έχετε δώσει μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Μια τέτοια ειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε ισχύ αμέσως.
Ο διορισμένος Εκπρόσωπός μας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι ο/η Joshua Golovaty (διεύθυνση e-mail: Joshua.Golovaty@haifa-group.com).
Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ο Εκπρόσωπός Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων λαμβάνει μόνο ειδοποιήσεις που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων προστασίας από αντιγραφή (copyright). Όλα τα άλλα ζητήματα, όπως σχόλια, αιτήματα και λοιπά μηνύματα θα πρέπει να προωθούνται στον/στην: info@haifa-group.com (email γενικής υποστήριξης).