Ασφάλεια από άκρη σε άκρη

Ο Όμιλος Haifa δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργαζόμενων εργολάβων και των συνεργατών,  αναλαμβάνοντας ολοκληρωμένες ενέργειες για τη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας όλων.

Η δέσμευσή του Ομίλου για την ανθρώπινη ευημερία και τη διατήρηση της ασφάλειας βασίζεται στην συνολική του εταιρική κουλτούρα. Ως μέρος αυτής της ιδέας, ο Όμιλος Haifa επενδύει πολλούς πόρους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο όμιλος  Haifa Group δεσμεύεται να διατηρεί σχολαστικά και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των νόμων, κανονισμών και επαγγελματικών κανόνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την επαγγελματική υγεία και το περιβάλλον, όπου και αν λειτουργεί. Κάθε διευθύνων σύμβουλος και κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με ασφαλή τρόπο, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια σε σχέση με τις λειτουργικές παραμέτρους.

Συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα
Επιβολή διαδικασιών ασφαλείας
Επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη
Εκπαίδευση για την ασφάλεια
Προληπτική ασφάλεια

O όμιλος Haifa Group ενεργεί πολλές δράσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το εθελοντικό πρότυπο OHSAS 18001 για ασφαλή και υγιής  εργασία. Η απόκτηση του προτύπου απαιτεί τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, την πραγματοποίηση αυστηρών δοκιμών από το Ινστιτούτο Προτύπων και τη λήψη συνεχιζόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την πρόληψη κινδύνων. Η ομάδα εργάζεται πρόσφατα για τη μετάβαση στο ISO 45001 - το νέο διεθνές πρότυπο για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με χρήση περιπολιών ασφαλείας και του διορισμού διαχειριστών ασφαλείας. Οι περιπολίες ασφαλείας στις τοποθεσίες του ομίλου στοχεύουν στον εντοπισμό κινδύνων και στην αποτροπή τους κατά τη διεξαγωγή ερευνών κινδύνου. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας είναι ειδικοί για την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια και την ενίσχυση  διαδικασιών ασφάλειας.

Ο όμιλος Haifa Group έχει αναπτύξει μοναδικές τεχνικές για διαδικασίες παραγωγής ασφάλειας, οι οποίες απομακρύνουν τους πιθανούς κινδύνους εκ των προτέρων και συμβάλλουν έτσι σημαντικά στη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων.

Ευαισθητοποίηση της διατήρησης της ασφάλειας μέσω διασκέψεων και ενημερωτικών διοργανώσεων,  όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται και να επικαιροποιούν την γνώση τους, να δημιουργούνται προκλήσεις ασφάλειας και  να αποκτούν  εργαλεία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών εμπειριών.

Οι υπάλληλοι του Ομίλου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δραστηριοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς κινδύνους. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η προληπτική σκέψη, διεξάγονται τακτικά διαδικασίες μάθησης στρογγυλής τραπέζης και συζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων αναλαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες για την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στα διάφορα έργα.