Gebruiksvoorwaarden

 

Welkom op de website ("de Website") van Haifa Chemicals Ltd. (Haifa Chemicals Ltd.  en zijn aangesloten bedrijven - "Haifa"). Door de Website te gebruiken en/of te bekijken, inclusief de bijbehorende elementen en diensten, stemt u toe te voldoen aan en te zijn gebonden door de volgende gebruiksvoorwaarden, naast aanvullende voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen of die elders op de Website staan vermeld met betrekking tot een specifieke dienst of bepaald element (tezamen "Gebruiksvoorwaarden" genoemd). Gelieve de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te betreden. De term "Haifa", "Wij" of "Onze" verwijst naar Haifa Chemicals Ltd., de eigenaar van de Website, en naar zijn aangesloten bedrijven. De term "U" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze Website.
 

Door de Website te betreden of te gebruiken, inclusief en zonder beperkt te zijn tot het gebruik van de diensten of het downloaden van Materiaal, stemt u toe te voldoen aan en te zijn gebonden door de Gebruiksvoorwaarden. U verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn ofwel de meerderjarige leeftijd volgens de wetgeving van uw staat te hebben, afhankelijk van welke doorslaggevend is.

De op de Website vermelde informatie wordt "in de staat waarin deze zich alsdan bevindt" en "zoals beschikbaar" verstrekt. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving sluit Haifa ten volle garanties, toezeggingen of voorstellingen van zaken uit omtrent de juistheid of volledigheid van informatie, inclusief impliciete garanties inzake kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Haifa wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade ontstaan door het gebruik van de Website of het steunen op informatie of materiaal verstrekt op de Website of via andere gekoppelde websites, of deze nu door Haifa of door andere gebruikers zijn geüpload, inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking of gegevensverlies, ook als Haifa nadrukkelijk is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade, voor zover wettelijk toegestaan.
Het gebruik van de Website geschiedt volledig op eigen risico van de gebruiker. In geen geval is Haifa of zijn directeuren, leidinggevenden, werknemers, distributeurs of agenten aansprakelijk voor direct of indirect verlies of schade ontstaan door of met betrekking tot het betreden van, het gebruiken van of niet in staat zijn gebruik te maken van de Website of het steunen op informatie verstrekt op de Website, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikerscontent, zoals hieronder beschreven, of derden. Onverminderd het bovenstaande wijst Haifa alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of onvolledigheden in de inhoud van de Website. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving is deze beperking van aansprakelijkheid van toepassing op alle soorten verlies of schade, zowel direct als indirect, algemeen, specifiek, incidenteel, gevolgschade van enigerlei aard of anders, inclusief maar niet beperkt tot gegevens-, inkomsten- of winstverlies. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht of de beweerde aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anders, zelfs als een bevoegde afgevaardigde van Haifa op de hoogte is gesteld van of weet had moeten hebben van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 1. Haifa mag de Gebruiksvoorwaarden of een deel ervan wijzigen of op elk gewenst moment voorwaarden toevoegen of schrappen, waarbij dergelijke wijzigingen, toevoegingen of schrappingen onmiddellijk in werking treden na publicatie ervan. Wanneer u na dergelijke publicatie gebruik maakt van de Website, gaan wij ervan uit dat u deze wijzigingen, toevoegingen of schrappingen aanvaardt.
 2. Haifa mag op elk moment elk aspect, dienst of element van de Website wijzigen of stopzetten, inclusief maar niet beperkt tot inhoud, tijden van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor de betreding of het gebruik ervan.
 1. U kunt de mogelijkheid aangeboden krijgen om zich via een online-inschrijfformulier in te schrijven voor de aanmaak van een gebruikersaccount (uw "Account"), waarmee u informatie kunt ontvangen van Haifa en/of kunt deelnemen aan bepaalde elementen op de Website, zoals bepaalde Interactieve gedeelten. Haifa gebruikt de door u verstrekte informatie volgens het Haifa-privacybeleid. Wanneer u zich inschrijft verklaart en garandeert u dat alle informatie die u op het inschrijfformulier invult actueel, volledig en juist is. U stemt toe uw inschrijvingsgegevens op de Website indien nodig meteen bij te werken, zodat deze actueel, volledig en juist blijven. Tijdens het inschrijvingsproces kan u verzocht worden een wachtwoord te kiezen. U verklaart en stemt toe dat Haifa op dit wachtwoord mag steunen om u te identificeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw Account, ongeacht of u dergelijke toegang of gebruik hebt toegestaan, en zorgt ervoor dat het gebruik van uw Account volledig voldoet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Uw account, uw wachtwoord en uw recht om de Website te gebruiken zijn niet vervreemdbaar of overdraagbaar. Aan u verstrekte wachtwoorden of rechten om informatie of documenten te verkrijgen, zijn niet vervreemdbaar of overdraagbaar.
 3. De Website kan commentarenrubrieken, discussieforums, bulletinboards of andere interactieve elementen ("Interactieve gedeelten") bevatten waar u commentaren of door gebruikers gegenereerde inhoud kunt plaatsen of uploaden, zoals video's, foto's, berichten, ander materiaal (tezamen "Gebruikerscontent" genoemd). U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw gebruik van de Interactieve gedeelten en het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. Wanneer u Gebruikerscontent in een Interactief gedeelte indient, verklaart u 18 jaar of ouder te zijn of de meerderjarige leeftijd volgens de wetgeving van uw staat te hebben, afhankelijk van welke doorslaggevend is.
 4. Wanneer u Gebruikerscontent indient of deelneemt aan een Interactief gedeelte in of met betrekking tot de Website, verklaart u geen Gebruikerscontent te uploaden, te plaatsen of anderszins te verzenden die:
  4.1. Op enigerlei wijze de rechten van anderen schendt of er een inbreuk op vormt, inclusief taalgebruik die een belediging, intimidatie of bedreiging voor anderen vormt;
  4.2. In strijd is met de wet of aanzet tot het plegen van strafbare feiten of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid;
  4.3. Aanzet tot of instructies verstrekt over onwettige handelingen of onwettige handelingen bespreekt met de intentie die te plegen;
  4.4. Reclame bevat of lezers verlokt tot het kopen van producten of diensten, tenzij met nadrukkelijke toestemming van Haifa;
  4.5. Gebruikerscontent bevat die beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere eigendomsrechten zonder nadrukkelijke goedkeuring van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. U hebt zelf tot taak te bepalen of Gebruikerscontent al dan niet beschermd wordt door dergelijke eigendomsrechten. U bent zelf volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van  inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere eigendomsrechten of enige andere benadeling als gevolg van de indiening van dergelijke Gebruikerscontent. Personen die naar Haifa's eigen inzicht geacht worden inbreuk te hebben gepleegd op de intellectuele- eigendoms- of andere rechten van derden worden er in het vervolg van weerhouden materiaal op de Website in te dienen of te plaatsen.
 5. Naast het voornoemde stemt u in met het volgende, wanneer u Gebruikerscontent indient of deelneemt aan een Interactief gedeelte of met betrekking tot de Website:
  5.1. Zich niet te mengen in het recht op privacy van andere gebruikers, met inbegrip van het verwerven of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over Haifa-gebruikers of het plaatsen van privégegevens over een derde;
  5.2. De Website of de servers of bijbehorende netwerken niet te hinderen of te verstoren, of eisen, procedures, beleidsregels of netwerkregels met betrekking tot de Website niet te overtreden;
  5.3. Geen ongewenste of onbevoegde reclame, reclamemateriaal, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes" of andere vormen van verlokking te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen;
  5.4. Geen delen, gebruik van of toegang tot de Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 6. Gedragingen die naar eigen inzicht van Haifa anderen beperken of belemmeren de Website te gebruiken of te betreden, zijn niet toegestaan. Haifa behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht door u geplaatste Gebruikerscontent te verwijderen of te bewerken en uw Account te allen tijde op te heffen. Haifa is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent die op de Website is ingediend of is geplaatst in commentarenrubrieken, chatrooms, bulletinboards of andere Interactieve gedeelten door gebruikers van de Website.
 7. Haifa heeft het recht, doch niet de verplichting, op de Website geplaatste of geüploade Gebruikerscontent te controleren om na te gaan of deze Gebruikersvoorwaarden en andere gebruiksregels van Haifa worden nageleefd en om tegemoet te komen aan wettelijke, regelgevings- of overheidsverzoeken. Hoewel Haifa niet verplicht is de op de Website geplaatste of geüploade Gebruikerscontent te controleren, te filteren, te bewerken of te verwijderen, behoudt Haifa zich het recht voor om naar eigen inzicht te allen tijde en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving op de Website geplaatste of geüploade Gebruikerscontent te controleren, te bewerken, te weigeren of te verwijderen. Haifa is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verliezen of schade ontstaan door of met betrekking tot het controleren, bewerken, weigeren of verwijderen van Gebruikerscontent, en u bent zelf volledig verantwoordelijk voor het voor eigen rekening maken van back-ups van en vervangen van op de Website geplaatste Gebruikerscontent.
 8. Door Gebruikerscontent op de Website in te dienen, verleent u Haifa automatisch het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en toestemming dergelijke Gebruikerscontent volledig of gedeeltelijk te gebruiken, te plaatsen, te reproduceren, te wijzigen, te verspreiden en anderszins te exploiteren en in elke vorm, met elk medium of technologie voor de volledige looptijd van de eventuele auteursrechten in dergelijke Gebruikerscontent. U garandeert dat dergelijke Gebruikerscontent correct en niet misleidend is, en dat het gebruik en de plaatsing of andere vorm van verzending van dergelijke Gebruikerscontent geen inbreuk vormt op deze Gebruiksvoorwaarden en geen inbreuk vormt op de rechten van of ten nadele is van andere personen of entiteiten.
 9. De door u ingediende Gebruikerscontent wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en Haifa is geenszins verplicht dergelijke Gebruikerscontent te behandelen als eigendomsinformatie behalve overeenkomstig het Haifa-privacybeleid
 10. Haifa eerbiedigt de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Verzoeken tot het verwijderen van de Website van materiaal dat een inbreuk vormt op het auteursrecht ofwel tegenverzoeken tot het opnieuw plaatsen van materiaal, op grond van een fout of verkeerde identificatie van materiaal, dienen in overeenstemming met het Auteursrechtbeleid van de Website te geschieden. Na ontvangst van een verzoek tot het verwijderen of opnieuw plaatsen van Gebruikerscontent op de Website, mag Haifa naar eigen inzicht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving handelen.
 11. Haifa is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verliezen of schade ontstaan door of met betrekking tot het controleren, bewerken, weigeren of verwijderen van Gebruikerscontent, en u bent zelf volledig verantwoordelijk voor het voor eigen rekening maken van back-ups van en vervangen van op de Website geplaatste Gebruikerscontent.
 12. Door Gebruikerscontent op de Website in te dienen, verleent u Haifa automatisch het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en toestemming dergelijke Gebruikerscontent volledig of gedeeltelijk te gebruiken, te plaatsen, te reproduceren, te wijzigen, te verspreiden en anderszins te exploiteren en in elke vorm, met elk medium of technologie voor de volledige looptijd van de eventuele auteursrechten in dergelijke Gebruikerscontent. U garandeert dat dergelijke Gebruikerscontent correct en niet misleidend is, en dat het gebruik en de plaatsing of andere vorm van verzending van dergelijke Gebruikerscontent geen inbreuk vormt op deze Gebruiksvoorwaarden en geen inbreuk vormt op de rechten van of ten nadele is van andere personen of entiteiten.
 13. De door u ingediende Gebruikerscontent wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en Haifa is geenszins verplicht dergelijke Gebruikerscontent te behandelen als eigendomsinformatie behalve overeenkomstig het Haifa-privacybeleid.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerven en onderhouden van alle aansluitingen, software, hardware en andere uitrusting die nodig zijn voor het betreden en gebruiken van de Website alsmede voor alle bijbehorende kosten.
De inhoud, opzet, vormgeving, design, samenstelling, magnetische overdracht, digitale omzetting en andere elementen met betrekking tot de Website zijn beschermd volgens toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendom). Het door u kopiëren, verspreiden, gebruiken of publiceren van dergelijke elementen of delen van de Website is strikt verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op via de Website bekeken inhoud, documenten of ander materiaal. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website houdt geen rechtsafstand in inzake dergelijke informatie en materiaal. Een deel van de inhoud op de Website is het auteursrechtelijk beschermd werk van derden.
Wanneer u de Website gebruikt, inclusief alle via de Website beschikbare diensten en materiaal, verklaart u: geen virussen of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden te uploaden, te plaatsen of anderszins via de Website te verzenden; geen valse identiteit aan te maken; geen gebruik te maken of trachten gebruik te maken van accounts, wachtwoorden, diensten of systemen van anderen zonder hun goedkeuring; het gebruik van de Website of aangesloten of gekoppelde sites door andere gebruikers niet te verstoren of te belemmeren; de beveiliging van de Website of diensten, materiaal, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken aangesloten op of toegankelijk via de Website of gekoppelde sites niet te verstoren of te belemmeren of anderszins aan te tasten.
U verklaart Haifa en zijn respectieve directeuren, leidinggevenden, werknemers en agenten te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen vorderingen en onkosten, inclusief advocaatkosten, die zouden voortvloeien uit uw gebruik van de Website of uw Account.
Wanneer u de Website betreedt, verklaren u en Haifa dat op alle zaken met betrekking tot uw betreding of gebruik van deze Website het Israëlische recht van toepassing is. U onderwerpt zich met betrekking tot alle zaken en geschillen ontstaan door uw betreding of gebruik van deze Websit onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Israëlische rechtbanken.
 1. De Gebruiksvoorwaarden en andere regels, richtlijnen, vergunningen en afwijzingen van aansprakelijkheid die op de Website zijn geplaatst, vormen tezamen de volledige overeenkomst tussen Haifa en u met betrekking tot het gebruik van de Website. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel ervan niet afdwingbaar is, blijft die bepaling van kracht waarbij deze zo veel mogelijk de bedoeling van partijen weergeeft, en blijven alle overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht. Het niet door Haifa afdwingen of uitoefenen van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of verwante rechten houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.
 2. De kopjes boven de artikelen zijn slechts toegevoegd voor gemaksdoeleinden en hebben geen juridische strekking.