Privacybeleid

 

1. Onze verbintenis betreffende privacy

 

Welkom op de website ("de Website") van Haifa Chemicals Ltd. (Haifa Chemicals Ltd.  en zijn aangesloten bedrijven - "Haifa"). De bescherming van uw privacy en de persoonsgegevens die u ons verstrekt, vormt voor ons de hoogste prioriteit. Daarom zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, overdragen of aan derden noch er toegang tot verlenen voor marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke goedkeuring. Wij willen onze gebruikers volledig inzicht verschaffen in welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lees dit privacybeleid door om meer te weten te komen over het beleid en de procedures die wij hanteren om hieraan tegemoet te komen. Deze kennisgeving geeft een beschrijving van ons privacybeleid. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u de in dit privacybeleid beschreven praktijken.

 

2. Welke informatie wij vergaren


Wij vergaren persoonsgegevens en niet-persoonlijk identificeerbare informatie via de Website. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als individu wordt geïdentificeerd. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie bestaat uit gebundelde informatie, IP-adressen en andere informatie waarmee uw specifieke identiteit niet wordt vrijgegeven.

 

2.1. Persoonsgegevens
Wij mogen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:
a. Door u verstrekte informatie wanneer u zich op de Website inschrijft.
b. Door u verstrekte informatie wanneer u Gebruikerscontent indient in de Interactieve gedeelten (beide termen zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden voor de Website).
c. Informatie die u ons verstrekt tijdens contact met de klantenservice en/of algemene feedback.

 

2.2. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie
Als u de Website bezoekt, kunnen wij niet-persoonlijk identificeerbare informatie vergaren, zoals een overzicht van de door u bezochte webpagina's. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie wordt in het algemeen via de Website vergaard met behulp van de volgende middelen: websiteanalysesoftware, omgevingsvariabelen en andere soortgelijke technologieën en informatie die u ons zelf verstrekt.

Informatie die u ons zelf verstrekt


Wij verzamelen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bv. uw geografische locatie, enz.) wanneer u dergelijke informatie zelf aan ons verstrekt. Als dergelijke informatie niet is verweven met persoonsgegevens, wordt dergelijke informatie beschouwd als niet-persoonlijk identificeerbare informatie, aangezien deze u of andere gebruikers niet persoonlijk identificeert. Daarnaast mogen wij persoonsgegevens zo bundelen dat het eindproduct u of andere gebruikers van de Website niet persoonlijk identificeert. Dergelijke gebundelde informatie wordt beschouwd als niet-persoonlijk identificeerbare informatie voor de toepassing van dit beleid.


3. 3. Hoe en wanneer worden de gegevens gebruikt? Persoonsgegevens 
 

Wij mogen door ons vergaarde persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:
a. Beantwoorden van aanvragen. Wij mogen uw vergaarde persoonsgegevens gebruiken om u aangevraagde diensten of informatie te verstrekken.
b. Administratieve mededelingen. Wanneer relevant mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u belangrijke informatie over de Website of wijzigingen aan onze voorwaarden en beleidsdocumenten toe te sturen.
c. Andere mededelingen. Wanneer relevant mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen over producten, programma's, diensten en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn en/of om u onze nieuwsbrief toe te sturen. Dergelijke commerciële informatie en/of nieuwsbrieven worden u alleen toegestuurd indien u aangeeft dergelijke informatie te willen ontvangen.
d. Interne zakelijke doeleinden. Wij mogen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyses en audits.

 

4. Gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare informatie


Aangezien niet-persoonlijk identificeerbare informatie u niet persoonlijk identificeert, mogen wij dergelijke informatie voor alle mogelijke doeleinden gebruiken. Daarnaast behouden wij ons het recht voor dergelijke niet-persoonlijk identificeerbare informatie voor allerlei doeleinden aan derden bekend te maken.

 

5. Wettelijk verzoek


Wij werken samen met ordehandhavers en met andere derden voor het toezien op de naleving van wetten en intellectuele-eigendomsrechten en met het oog op fraudepreventie. Naar aanleiding van een geverifieerd verzoek door ordehandhavers of andere overheidsinstellingen met betrekking tot een gerechtelijk onderzoek of vermeende onwettige activiteit, kunnen wij, en u geeft ons hierbij de toestemming, uw gegevens bekendmaken.

 

6. 6. Hoe wij uw gegevens beschermen


Wij hechten groot belang aan de privacy en bescherming van uw gegevens. Wij doen op commercieel vlak redelijke inspanningen om uw gegevens te beschermen, nieuwe technologie voor gegevensbescherming te blijven beoordelen en wanneer van toepassing onze informatiebeveiligingssystemen te upgraden. Overeenkomstig de andere artikels van dit privacybeleid maken wij geen persoonsgegevens bekend aan derden zonder uw toestemming. Wij wijzen er echter op dat de vertrouwelijkheid of niet-bekendmaking van informatie die via internet of telefoon is verstrekt, niet volledig gegarandeerd is; informatieverstrekking via deze kanalen geschiedt dus op eigen risico.

 

7. Toestemming


Wanneer u van onze Website gebruik maakt, stemt u toe met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

8. Wijzigingen in het privacybeleid


Indien ons privacybeleid of -procedures wijzigen, publiceren wij die wijzigingen onmiddellijk op de Website. Dergelijke wijzigingen treden 30 dagen na publicatie van een dergelijk nieuw beleid op de Website in werking, tenzij anders vermeld in de wijziging.

 

9. Datum van inwerkingtreding


Dit privacybeleid treedt vanaf maart 2011 in werking.