Δέντρα ντούριαν: σύσταση υδρολίπανσης & διαφυλλικής τροφοδοσίας

Συνδυάζοντας την υδρολίπανση με συμπληρωματικές θεραπείες τροφοδοσίας φυλλώματος παρέχει στα δέντρα ντούριαν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για υγιή ανάπτυξη

 

Τύπος εδάφους: μεσαίο - βαρύ.
Πυκνότητα φυτών: 88 - 115 δέντρο/εκτάριο.
Αναμενόμενη απόδοση: 150 - 250 Kg/δέντρο.

 

Μέση απαίτηση για θρεπτικά συστατικά για δένδρα που καρποφορούν (άνω των 6 ετών)

N

P2O5

K2O

----------- kg/tree -----------

1.0 - 1.8

0.6 - 1.4

2.1 - 4.0

 

 

Συστάσεις για την υδρολίπανση

Grwoth stage

Fertilizer recommendations

Nutrients supplied (g/tree)

Fertilizer

Rate (kg/tree)

N

P2O5

K2O

1-2 months before flowering Poly-Feed 9-27-27

0.5 – 1.0

45 – 90

135 - 270

135 – 270

Flowering Poly-Feed 14-7-28

0.5 – 1.0

70 – 140

35 – 70

140 – 280

Fruit set Poly-Feed 9-27-27

0.2 – 0.4

18 – 36

54 – 108

54 – 168

6 weeks after flowering Poly-Feed 14-7-28

1.5 – 3.0

210 – 420

105 – 210

420 – 840

1 month before harvest Multi-K

2.0 – 2.5

260 - 390

0

920 – 1,400

Post Harvest Poly-Feed 9-27-27

0.5 – 1.0

45 – 90

135 - 270

135 – 270

Flushing Poly-Feed 14-7-28

1.5 – 3.0

210 – 420

105 – 210

420 – 840

Total

860 – 1,600

570 – 1,140

2,220 – 4,000

 

 

PF = Ενστάλαξη Polyfeed (πολλαπλής τροφοδοσίας) των διαφόρων αναλύσεων που υποδεικνύονται.
Multi-K = 13-0-46 (Potassium nitrate, soluble)
Σημείωση: Ο ρυθμός εφαρμογής θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ανάλυση εδάφους και φύλλων.

 

 

Επιπρόσθετα στη λιπασματοποίηση μέσω υδρολίπανσης, συνιστάται η διαφυλλική τροφοδοσία ως συμπληρωματική επεξεργασία, ως εξής:

 

Growth stage

Fertilizer recommendations

Proven Effects

Fertilizers

Rate

2 months after harvest Magnisal .4 - 0.5% by 2-3 sprays in 2 weeks intervals Induction of new leaves, Improved health
2 months before flowering MKP or MAP 0.5% by 3-5 sprays in 2 weeks intervals Flower initiation
1 month after fruit set Multi-K + Magnisal 1-2%, by 6-8 sprays in 2 weeks intervals Increases fruit size & shape
0.25-0.5% by 2-4 sprays in 2 weeks intervals Increases total solids in fruit

 

 

Magnisal = Νιτρικό μαγνήσιο, 11-0-0 +15.8 MgO, a fully soluble fertilizer.
MKP = φωσφορικό μονοκάλιο, 0-52-34, a fully soluble fertilizer.
MAP = φωσφορικό μονο-αμμώνιο, 12-61-0, a fully soluble fertilizer.