Όροι χρήσης

 
Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο της Haifa Chemicals Ltd. (Haifa Chemicals Ltd και οι θυγατρικές της "Haifa") (εφεξής ο "Ιστότοπος"). Με τη χρήση ή /και την επίσκεψη στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών που διατίθενται, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους κάτωθι όρους χρήσης, μαζί με τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν ή που παρουσιάζονται σε άλλο σημείο του Ιστότοπου σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή χαρακτηριστικό (συγκεντρωτικά ως «Όροι Χρήσης»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους, δεν πρέπει να εισέλθετε στον Ιστότοπο. Ο όρος "Haifa", "Εμάς" ή "Δικό μας" αναφέρεται στη Haifa Chemicals Ltd., στον ιδιοκτήτη του Ιστότοπου, καθώς και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εταιρείες. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στο χρήστη ή τον επισκέπτη του Ιστότοπου.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή τη λήψη οποιωνδήποτε Υλικών, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή έχετε ενηλικιωθεί, όπως ορίζεται στην περιοχή σας.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμες". Στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Haifa δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών ή σε άλλη εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπαινισσομένων εγγυήσεων ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίαση. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Haifa έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή επακόλουθη ζημιά  από τη χρήση του Ιστότοπου ή την εξάρτηση από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό προσβάσιμο μέσω του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε άλλης υπερσύνδεσης, είτε αναρτήθηκαν από τη Haifa είτε από οποιονδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό τις ζημιές που προκύπτουν από απώλεια κερδών, διακοπή επιχείρησης ή απώλεια δεδομένων, ακόμη κι αν η Haifa έχει ρητά ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
Η χρήση του Ιστότοπου αποτελεί ευθύνη του χρήστη και μόνο.  Σε καμία περίπτωση η Haifa, ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους, τους διανομείς ή τους πράκτορές της δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου ή την εμπιστοσύνη σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό το Περιεχόμενο Χρήστη, όπως ορίζεται παρακάτω, ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Χωρίς παρέκκλιση από τα ανωτέρω, η Haifa δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα του Ιστότοπου. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτός ο περιορισμός ευθύνης θα ισχύει για όλες τις απώλειες και ζημιές οποιασδήποτε φύσεως, είτε άμεσες, είτε έμμεσες, γενικές, ειδικές, παρεμπίπτουσες, επακόλουθες, παραδειγματικές ή άλλως, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό, την απώλεια δεδομένων, εσόδων ή κερδών. Ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει ακόμη κι αν η υποτιθέμενη υποχρέωση βασίζεται σε συμβόλαιο, αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη βάση, και ακόμη κι αν ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Haifa έχει ενημερωθεί ή έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
 1. Η Haifa ενδέχεται να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, ή να προσθέσει ή να αφαιρέσει τους όρους οποιαδήποτε στιγμή και οι εν λόγω τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους. Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς, μετά από τέτοιου είδους αναρτήσεις, θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
 2. Η Haifa μπορεί να αλλάξει ή να διακόψει οποιοδήποτε τμήμα, υπηρεσία ή λειτουργία του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό το περιεχόμενο, τις ώρες διαθεσιμότητας και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση ή τη χρήση.
 1. Μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε μέσω μια ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη (εφεξής ο "Λογαριασμός" σας) που θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε πληροφορίες από τη Haifa ή/ και να συμμετάσχετε σε ορισμένες λειτουργίες στον Ιστότοπο, όπως είναι ορισμένες Περιοχές Αλληλεπίδρασης. Η Haifa θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Haifa. Με την εγγραφή σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχετε στην αίτηση εγγραφής είναι πρόσφατα,  πλήρη και ακριβή εξ' όσων γνωρίζετε. Δέχεστε να διατηρείτε και να επικαιροποιείτε εγκαίρως τα στοιχεία εγγραφής σας στον Ιστότοπο ώστε να παραμένουν ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Haifa μπορεί να βασιστεί σε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης για την αναγνώρισή σας. Είστε υπεύθυνος για κάθε χρήση μέσω του Λογαριασμού σας, ανεξάρτητα από το αν έχετε δώσει άδεια για την πρόσβαση ή τη χρήση, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση ότι η χρήση μέσω του Λογαριασμού σας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.
 2. Ο λογαριασμός σας, ο κωδικός πρόσβασής σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Οποιοσδήποτε κωδικός ή δικαίωμα παρέχεται σε εσάς για να λαμβάνετε πληροφορίες ή έγγραφα, δεν μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται.
 3. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει τμήμα σχολίων, φόρουμ συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες ("Περιοχές Αλληλεπίδρασης"), στις οποίο μπορείτε να αναρτήσετε ή να εισάγετε σχόλια ή περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από χρήστη, όπως βίντεο, φωτογραφίες, μηνύματα ή άλλα υλικά και στοιχεία (συλλογικά "Περιεχόμενο Χρήστη"). Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση οποιασδήποτε Περιοχής Αλληλεπίδρασης και προβαίνετε σε χρήση τους με δική σας ευθύνη. Κατά την υποβολή του Περιεχομένου Χρήστη σε μια Περιοχή Αλληλεπίδρασης, συμφωνείτε είστε τουλάχιστον 18 ετών ή έχετε ενηλικιωθεί όπως ορίζεται στην περιοχή σας.
 4. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή συμμετέχοντας σε μια Περιοχή Αλληλεπίδρασης εντός ή σε σύνδεση με τον Ιστότοπο, αποδέχεστε να μην αναρτάτε, δημοσιεύετε ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιείτε οποιοδήποτε είδος Περιεχομένου Χρήστη το οποίο: 
  4.1. Παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δηλώσεων που μπορεί να προσβάλλουν, παρενοχλήσουν ή απειλήσουν άλλους,
  4.2. Παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή ασκεί δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνιστά εγκληματική παράβαση ή να προκαλέσει αστική ευθύνη,
  4.3. Υποστηρίζει ή παρέχει οδηγίες για παράνομες δραστηριότητες ή συζητά για παράνομες δραστηριότητες με την πρόθεση να τις διαπράξει,
  4.4. Περιέχει διαφήμιση ή προτροπή σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες χωρίς να έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από τη Haifa,
  4.5. Περιέχει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ευρεσιτεχνία ή άλλο δικαίωμα κυριότητας χωρίς τη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη του εν λόγω δικαιώματος κυριότητας. Η ευθύνη καθορισμού ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη δεν προστατεύεται από τα εν λόγω δικαιώματα ιδιοκτησίας, βαρύνει εσάς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιώματα κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη που προκαλείται από μια τέτοια δημοσίευση. Οποιοδήποτε άτομο, το οποίο διαπιστώνει η Haifa κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι έχει παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, πρέπει να αποκλείεται από την υποβολή ή την ανάρτηση οποιουδήποτε περαιτέρω υλικού στον Ιστότοπο.
 5. Πλέον των ανωτέρω, με την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη ή με τη συμμετοχή σε μια Περιοχή Αλληλεπίδρασης, εντός ή σε σύνδεση με τον Ιστότοπο, αποδέχεστε τα ακόλουθα:
  5.1. Να μην παρεμβαίνετε στο δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε άλλου χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης των χρηστών της Haifa ή την ανάρτηση  προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου,
  5.2. Να μην παρεμβαίνετε ή παρακωλύετε τον Ιστότοπο ή τους εξυπηρετητές (servers) ή τα δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο, ή να μην παραβαίνετε τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τους κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο,
  5.3. Να μην αναφορτώνετε, αναρτάτε, αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταδίδετε μη ζητηθείσες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, προωθητικό υλικό, "ανεπιθύμητα μηνύματα" (junk mail), "ενοχλητικά μηνύματα" (spam), "αλυσιδωτά μηνύματα," "πυραμιδικά συστήματα" ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άγρας πελατών, 
  5.4. Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, οποιοδήποτε τμήμα, χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο.
 6. Κάθε συμπεριφορά η οποία σύμφωνα με την κρίση της Haifa περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τον Ιστότοπο δεν θα επιτρέπεται. Η Haifa διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί το Περιεχόμενο Χρήστη από εσάς και να τερματίσει το λογαριασμό σας για οποιοδήποτε λόγο. Η Haifa δε φέρει ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρήστη που αναρτάται στον Ιστότοπο ή δημοσιεύεται στο τμήμα σχολίων, στους χώρους συνομιλίας,  στους πίνακες ανακοινώσεων ή σε άλλες Περιοχές Αλληλεπίδρασης από τους χρήστες του Ιστότοπου.
 7. Η Haifa θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο αναρτάται ή αναφορτώνεται στον Ιστότοπο, με σκοπό να διασφαλίζει τη συμμόρφωση στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε οποιουσδήποτε κανόνες λειτουργίας οι οποίοι ορίζονται από τη Haifa και να συμμορφώνεται σε κάθε νόμο, κανονισμό ή εξουσιοδοτημένο αίτημα της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι η Haifa δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί, να προβάλει, να επεξεργάζεται ή να αφαιρεί οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου Χρήστη το οποίο αναρτάται ή αναφορτώνεται στον Ιστότοπο, εντούτοις διατηρεί το δικαίωμα, και έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να προβάλει,  να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη αναρτάται ή αναφορτώνεται στον Ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η Haifa δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με την προβολή, επεξεργασία, άρνηση ανάρτησης ή αφαίρεσης Περιεχομένου Χρήστη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και για την αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο με δικά σας έξοδα.
 8. Με την υποβολή Περιεχομένου Χρήστη στον Ιστότοπο, χορηγείτε αυτόματα στη Haifa ατελώς, συνεχώς, αμετάκλητα και μη αποκλειστικά το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, δημοσίευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής ή άλλως εκμετάλλευσης του Περιεχομένου Χρήστη, συνολικά ή μερικώς, σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, για τον πλήρη όρο οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να υπάρχει στο εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη. Εσείς εγγυάστε ότι το συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακριβές και μη παραπλανητικό και ότι η χρήση, η ανάρτηση ή οποιαδήποτε άλλη μετάδοση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη δεν παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα, ούτε θα προκαλεί βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
 9. Το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται από εσάς θα θεωρείται ως μη εμπιστευτικό και η Haifa δεν έχει καμία υποχρέωση να μεταχειρίζεται το Περιεχόμενο Χρήστη ως αποκλειστική πληροφορία εκτός εάν ορίζεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Haifa.
Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη διατήρηση όλου του λογισμικού ή του υλικού εξοπλισμού του υπολογιστή και της συνδεσιμότητας καθώς και του υπόλοιπου εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχετικών χρεώσεων.
Το περιεχόμενο, η οργάνωση, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η συγκέντρωση υλικού, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα  κυριότητας (περιλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η χρήση ή η δημοσίευση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε τέτοιου είδους θεμάτων ή οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο ή άλλο υλικό το οποίο προβάλλεται μέσω του Ιστότοπου. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικών στον Ιστότοπο δεν συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και τα υλικά. Μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.
Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών και των υλικών που διατίθενται μέσω αυτού, συμφωνείτε: να μην αναφορτώσετε, αναρτήσετε, ή άλλως μεταδώσετε μέσω του Ιστότοπου τυχόν ιούς ή άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά αρχεία, να μην δημιουργήσετε πλαστή ταυτότητα, να μην χρησιμοποιείτε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό τρίτου, τον κωδικό πρόσβασης, τις υπηρεσίες, ή το σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση, να μη διακόψετε ή παρεμποδίσετε τη χρήση οποιουδήποτε άλλου χρήστη του Ιστότοπου ή σχετικών ή συνδεδεμένων ιστότοπων, να μη διακόπτετε ή επηρεάζετε την ασφάλεια του, ή να προκαλέσετε βλάβη, του Ιστότοπου, ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, υλικών, πόρων συστήματος, λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης, διακομιστών ή δικτύων που συνδέονται με ή είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων.
Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη Haifa και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή τον Λογαριασμό σας.
Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, εσείς και η Haifa συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ. Αναθέτετε αμετάκλητα όλα τα ζητήματα και τις διαφορές που θα προκύψουν από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ισραήλ.
 1. Οι Όροι Χρήσης και οι υπόλοιποι κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, άδειες και δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Haifa και εσάς όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, ένα αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης, ή τμήμα αυτών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρόθεση των μερών, όπως φαίνεται από τη διάταξη αυτή και οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Οποιαδήποτε παράλειψη από τη Haifa να επιβάλει ή να ασκήσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή σχετικού δικαιώματος, δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.
 2. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν διαθέτουν καμία νομική έννοια.