Πίνακες και εξισώσεις σύστασης λιπασμάτων της Βόρειας Ντακότας | D.W. Franzen