Αντίδραση ρεβίθας σε λιπάσματα αζώτου και φωσφόρου στο Halaba και Taba, νότια Αιθιοπία

Περίληψη: Πραγματοποιήθηκε πείραμα για τον προσδιορισμό των βέλτιστων ποσοστών λιπασμάτων Ν και Ρ για την παραγωγή ρεβυθού στις τοποθεσίες Halaba και Taba της Νότιας Αιθιοπίας. Ένα πειραματικό παρασκεύασμα που αποτελείται από τρία επίπεδα (0, 11,5 και 23 kg ha-1) του Ν και τέσσερα επίπεδα (0, 10, 20 και 30 kg ha-1) λιπάσματος Ρ καθορίστηκε στο σχέδιο RCB με τρεις αναπαραγωγές. Η ποικιλία ρεβίθια Habru φυτεύτηκε ως δοκιμαστική καλλιέργεια. Τα δεδομένα σχετικά με τις παραμέτρους οζιδίωσης, τα συστατικά της απόδοσης και της απόδοσης συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε ANOVA. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τόσο το Ν όσο και το P έχουν επηρεάσει σημαντικά τις ικανότητες οζώδους, την απόδοση και την απόδοση συστατικών του ρεβιθίου και στις δύο θέσεις. N που εφαρμόστηκε σε 11,5 και 23 kg ha-1 αύξησε την απόδοση των σιτηρών από το σιτάρι κατά 32 και 36% έναντι του ελέγχου αντίστοιχα στο Halaba. Οι αντίστοιχες αυξήσεις στο Taba ήταν 61 και 40% έναντι του ελέγχου αντίστοιχα. Σημαντικά υψηλότερη απόδοση σιτηρών από ρεβίθια ελήφθη από Ρ που εφαρμόστηκε στα 20 και 10 kg ha-1 σε Halaba και Taba αντίστοιχα. Η αλληλεπίδραση Ν με Ρ ήταν σημαντική στο Halaba αλλά όχι στην Taba. Σημαντικά υψηλότερη απόδοση ελήφθη σε Taba από ό, τι στο Halaba ανεξάρτητα από τις θεραπείες. Αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη τοποθεσία είναι ευνοϊκότερη για την παραγωγή ρεβιθιών από ό, τι αργότερα. Συμπερασματικά, το ρεβίθιο ανταποκρίνεται σημαντικά στα λιπάσματα Ν και Ρ και στις δύο θέσεις, υποδηλώνοντας χαμηλά επίπεδα εδάφους Ν και Ρ. Οι βιολογικές και οικονομικές βέλτιστες αποδόσεις ρεβίθας ελήφθησαν από Ν: Ρ που εφαρμόστηκαν στα 11.5: 20 και 11.5: 10kg ha-1 Halaba και Taba αντίστοιχα.