ธาตุอาหารพืช

เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต, ลดต้นทุนการผลิต และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ไฮฟาขอเสนอปุ๋ยสำหรับพืชของคุณ
ความหมายของ การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ, ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร, และปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ต่างเป็นการให้ธาตุอาหารแก่พืชในปริมาณที่เหมาะสมตรงตามช่วงเวลาที่พืชต้องการ
  • การให้ที่ถูกต้อง-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดดึงไปใช้ของพืช
  • ให้ในปริมาณที่เหมาะสม – หลีกเลี่ยงการเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และการปนเปื้อน


ชนิดของผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ที่หลากหลายช่วยให้การใช้ปุ๋ยตรงตามความต้องการของพืช และตรงตามวิธีการปลูกของเกษตรกร


ผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืชของไฮฟาทุกตัวปราศจากคลอไรด์, โซเดียม และสารที่เป็นอันตรายต่อพืช พืชสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายในดิน
พืชดูดซับปุ๋ยของไฮฟาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไปใช้เจริญเติบโตและได้ผลผลิตสูง

มัลติ-เคTM เป็นผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมไนเตรทของไฮฟา ซึ่งมีทั้งโพแทสเซียมไนเตรทปกติและสูตรผสมธาตุอาหารเสริม
 
ไฮฟามีปุ๋ยเกล็ดครอบคลุมธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้
 
วิธีการให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชตรงตามความต้องการทำได้โดยควบคุมปริมาณการปลดปล่อยธาตุอาหารสู่สารละลายดิน วิธีการนี้ทำได้โดยการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยโพลีเมอร์ โดยไฮฟาเรียกวิธีการนี้ว่า มัลติโค้ตเทคโนโลยี
 
เสรมิ สรา้ งการเจรญิ เตบิ โตทสี?? าํ คญั ของพชื ช่วยปรบั ปรงุ โครงสรา้ งและเพมิ??
ความอดุ มสมบรู ณ์ของดนิ ผลติ ภณั ฑ์ ไฮฟาสตมิ ™ ใหม่ไดร้ บั การพฒั นาขนึ?? เพือ??
ช่วยเพม??ิ ปรมิ าณและคณุ ภาพของผลผลติ ใหไ้ ดสู้งสุด