การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

คุณประโยชน์การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำTM

วิธีการให้ธาตุอาหารพืชทางระบบชลประทานเรียกว่า การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ การใส่ปุ๋ยเกล็ดในน้ำชลประทานมีความสะดวกจากการให้พร้อมกัน การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำสามารถให้ธาตุอาหารและน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเข้าสู่เขตรากพืช ตอบสนองความต้องการของพืชที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

 

อัตราการให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำรายวันเปลี่ยนแปลงตามฤดูที่ปลูก และวางแผนตามความต้องการรายวันของพืชตามรูปแบบการดูดใช้ของพืชนั้นๆ มีความต้องการอุปกรณ์จ่ายสารละลายปุ๋ยที่คำนวณไว้เข้าสู่น้ำชลประทาน. ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูงละลายน้ำหมดจดเป็นที่ต้องการสำหรับเตรียมสารละลายเพื่อนำมาใช้

ดาวน์โหลดบทความทั้งฉบับ