FoliMatch™: โปรแกรมการให้ธาตุอาหารทางใบแก่พืชใน 3ขั้นตอนง่ายๆ

แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น FoliMatch™  เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ
FoliMatch™ ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ปลูกพืชทั่วโลก เพื่อให้คำแนะนำการให้ธาตุอาหารทางใบแก่พืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

             

คุณสมบัติใหม่:
 มีข้อมูลของพืชปลูกที่หลากหลาย
 แอพพลิเคชั่น ใช้งานง่าย

 สามารถเลือกใช้คำแนะนำให้เหมาะสมกับสถานที่ปลูกพืชนั้นๆ
 สามารถส่งต่อข้อมูลได้

 สามารถค้นหาร้านจำหน่ายธาตุอาหารพืชในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปลูกได้

 คำแนะนำมีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน

 ข้อมูลคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม กับตำแหน่งของแปลงปลูก
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ปลูกตามปัจจัยสภาพแวดล้อม ตามสถานที่ปลูกนั้นๆ

  รวมข้อมูลของพืชปลูกหลักมากกว่า 22 ชนิด

  เป็นแหล่งข้อมุลทางสรีรวิทยาที่สำคัญในพืชปลูกแต่ละชนิด

  เลือกการใช้งานหน้าจอได้ถึง 11 ภาษา
  สามารถส่งผ่านผลการคำนวณผ่านมือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

1. สภาวะแวดล้อมเหมาะสมในการฉีดพ่นหรือไม่ ?

2. สิ่งที่จะฉีดพ่นคืออะไร ?

3. นี่คือโปรแกรมการฉีดพ่น ที่ คุณสามารถส่งต่อข้อมูลดังกล่าวได้ !

  

 

ดาวน์โหลดจาก: