ประกาศนียบัตร

ผลิตภัณฑ์ฟอสเฟตสำหรับผลิตอาหารของไฮฟาถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการผลิต