ภารกิจของเรา

วัตถุประสงค์หลักของไฮฟาคือการสร้างกระบวนการที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรทั่วโลก โดยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ความเป็นผู้นำของไฮฟานำไปสู่การบุกเบิกทุกด้านของธุรกิจทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ไฮฟาดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก กระบวนการแก้ปัญหาของไฮฟาออกแบบเพื่อให้พืชใช้ธาตุอาหารได้มากขึ้น, การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม