มาตรฐานการผลิต

ไฮฟาดำเนินการผลิตด้วยกระบวนการทันสมัยได้มาตรฐาน, มั่นใจได้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไฮฟาผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001; มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, TA LUFT 2002 (มาตรฐานคุณภาพอากาศเยอรมัน); มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001 และได้รับหนังสือรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหาร (GMP), ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP), โคเชอร์ (Kosher), ฮาลาล (Halal)