tarragon fertilizer

הטרגון (לענה, Artemisia spp dracunculus) היא צמח תבלין רב-שנתי ממשפחת השפתניים ושמוצאו מחצי הכדור הצפוני (רוסיה ואירופה).  הטרגון נקצר כשהוא מגיע לגובה מספק, כשבעונת החורף משך המחזור הוא כחודשיים בעוד שבקיץ מתקצר המחזור לכדי חצי מכך. גידול הטרגון בארץ נעשה הן בקרקע והן במצעים מנותקים (בעיקר טוף) בחממות, מנהרות עבירות ובתי צמיחה.

הטרגון באופן כללי נחשב לצרכן דשן קטן. דשני חיפה הינם מתאימים ביותר לגידול הטרגון, הן בקרקע והן במצעים מנותקים. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.