המלון (Cucumis melo) הוא צמח חד-שנתי ממשפחת הדלויים. מוצאו של המלון ככל הנראה מאזורי קו המשווה באפריקה. כשאר הדלויים, המלון הינו צמח משתרע או מטפס. הצמח הינו חד-מיני וחד-ביתי והפרייתו נעשית באמצעות צמח מפרה. אי לכך, לצורך חנטה טובה ויעילה ויבול גבוה נעשה בשימוש בכוורות. גידול מלון נעשה הן משתילת שתילי גוש והן מזריעה. המלון רגיש להשקיה ודישון ולכן יש להקפיד על עבודה מדויקת.

את המלון מגדלים בכל רחבי הארץת מהערבה, דרך רמת נגב ועד העמקים הצפוניים, בשדה פתוח, מבנים ומנהרות עבירות. השתילות נעשות בשני מועדים: בערבה ובכיכר סדום ביולי-ספטמבר לצורך קבלת מלון סתווי; בשאר חלקי הארץ שתילות בינואר-מרץ לקבלת מלון אביבי וקייצי.

דשני חיפה המשמשים לדישון מלון הינם בעיקר דשן-כל 20-20-20, 23-7-23, 27-0-27 וחנקת אשלגן כתלות בשלב הגידול. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.