תנאי מכירה סטנדרטיים

1.    כללי

תנאי מכירה סטנדרטים אלה מהווים את כלל תנאי המכירה הבלעדיים של המוצרים (להלן: בנפרד "מוצר" וביחד "מוצרים”) של חברת חיפה נגב טכנולוגיות בע"מ ("המוכר") שנמכרו לקונה שפרטיו מפורטים בחזית מסמך זה ("הקונה") ויהוו את הבסיס למכירה של המוצרים, מלבד במידה ששונו במפורש בכתב וכל עוד אלה עולים בקנה אחד עם התנאים וההתניות שנקבעו בהסכם אספקה ספציפי בין הצדדים. במקרה שהוראות תנאי מכירה סטנדרטים אלה אינן עולות בקנה אחד עם התנאים וההתניות של הסכם אספקה ספציפי שנחתם בין הצדדים, יגברו ההוראות של הסכם האספקה הספציפי כאמור. שום שינוי בתנאים אלה לא יהיה תקף אלא אם התבצע בכתב ונחתם על ידי המוכר. לא תתקבל כל השגה, תנאי או התניה מסוג כלשהו אליה הפנה הקונה ככול שהפנה טרם קבלת המוצרים ובעצם קבלת המוצרים, הקונה מקבל על עצמו את התנאים והמגבלות הכלליים הללו.

 

2.    הצעה וקיבול

2.1.    החוזה נוצר כאשר הקונה מקבל (בעל פה או בכתב) את ההצעה של חיפה (אשר עשויה להיות בעל פה או בכתב) או כאשר המוכר מקבל (בעל פה או בכתב) את הצעתו של הקונה (שיכולה להיות בעל פה או בכתב) למכירת המוצר. העדר חתימה של הקונה לרבות החזרת עותק חתום של החוזה למוכר, לא תבטל או תשלול את החוזה ו/או התחייבותו של הקונה לקיים את התנאים והמגבלות המפורטים להלן.

2.2.    הזמנת רכישה על ידי הקונה תהיה כפופה לאישור קבלת מספר אספקה בכתב או בעל פה מאת המוכר ("אישור קבלה"). במקרה שאישור הקבלה של המוכר שונה מהזמנת הרכישה של הקונה, אישור הקבלה כאמור מהווה הצעה חדשה ולא מחייבת של המוכר. הזמנת רכישה של הקונה, אשר התקבלה ואושרה בכתב כאמור על ידי המוכר, תיקרא להלן "הזמנה".

2.3.    הזמנות שמועד זמן אספקתן הנדרש העולה על (28) ימים מיום אישור קבלת ההזמנה, יקנו למוכר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות לשנות את המחיר, הכמות ותנאי התשלום הקשורים להזמנה או לבטלה (באופן מלא או חלקי).

2.4.    ככול שהמוכר העלה את המחיר בהתאם לאמור בסעיף ‎2.3 לעיל, הקונה יהיה זכאי לבטל את הזמנתו באמצעות מתן הודעה בכתב למוכר בתוך חמישה (5) ימים מיום הודעת המוכר על העלאת המחיר, בכפוף לכך שהזמנה כאמור טרם נשלחה לקונה.

 

3.    ביטול

3.1.    הקונה אינו יכול לבטל או לשנות הזמנה כלשהי ללא הסכמה בכתב של המוכר. הסכמת המוכר כאמור עשויה לכלול, כתנאי למתן ההסכמה, דרישה לשיפוי המוכר בגין ההוצאות שנגרמו לו בביצוע ההזמנה. ביטל הקונה או שינה את ההזמנה ללא קבלת אישור המוכר כאמור, או סירב לקבל משלוח של מוצרים שהוזמנו, אזי ומבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר העומד לרשות המוכר, המוכר יהיה זכאי לגבות מהקונה כל הוצאה או עלות ששולמו על ידו בהקשר לכל המוצרים שהוזמנו, סופקו או יוצרו לצורך ביצוע הזמנה כאמור, ובנוסף המוכר יהיה זכאי לגבות מהקונה דמי ביטול השווים לחמישה אחוזים (5%) משווי השוק של המוצרים בהזמנה שבוטלה באופן זה. בנסיבות אלה, המוכר יהיה רשאי לאחסן את המוצרים על חשבון הקונה ו/או למכור את המוצרים לכל צד שלישי בתנאים שהמוכר ימצא לנכון. הקונה ישפה את המוכר על פי דרישתו הראשונה של המוכר בגין כל העלויות וההוצאות שייגרמו למוכר כתוצאה ממכירת המוצרים כאמור.

3.2.    מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשות המוכר, המוכר יהיה רשאי לבטל הזמנה ו/או להשהות כל אספקת מוצרים עתידית בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עתירה של הקונה או כנגד הקונה לכל פירוק או חדלות פירעון; או (2) כל בקשה לסעד בהתאם להוראות הדין החל בגין סעד לנושים; (3) או מינוי של מנהל מיוחד, מפרק זמני, כונס נכסים זמני או נאמן לקבלת בעלות על כל נכס של הקונה; או (4) עכבון על כל נכס של הקונה אשר אינו משוחרר בתוך שבעה (7) ימים; או (5) קבלה של החלטה של הקונה לפירוק מרצון; או שהקונה חודל מתשלומיו או מפסיק את עסקיו או שלדעתו הבלעדית של המוכר קיים חשש סביר להמשך עסקיו של הקונה, או לשלם את חובותיו במועד תשלומם.

 

4.    מחירים ותנאי תשלום

4.1.    מחירים ותנאי תשלום מפורטים בחשבונית שתשלח לקונה.

4.2.    אלא אם צוין אחרת בצד הקדמי של החשבונית ו/או תעודת המשלוח המצורפות למוצרים, מועד התשלום הינו שלושים (30) יום מיום תאריך החשבונית, במטבע המצוין על החשבונית. עמידה במועד התשלום כמפורט לעיל, מהווה תנאי יסודי להסכם זה.

4.3.    ללא תלות במקום אספקת המוצרים או המסמכים, לצורכי ביצוע תשלומים יחשב מקום ניהול עסקיו של המוכר כמקום התשלום.

4.4.    אם המוכר מעדכן את מחירי המוצרים ו/או את תנאי התשלום והעדכון כאמור חל בתקופה שבין תאריך ההזמנה ומועד השילוח, המוכר יהיה רשאי להחיל את המחיר או את תנאי התשלום שבתוקף בתאריך השילוח. במקרה של עדכון תעריפים, למעט אם מדובר בצעדים ממשלתיים, הקונה יהיה זכאי לבטל את הזמנתו באמצעות מתן הודעה בכתב למוכר בתוך חמישה (5) ימים לאחר ההודעה על עדכון התעריפים, והכול בכפוף לכך שהזמנה כאמור טרם נשלחה לקונה.

4.5.    למוכר שמורה הזכות לסרב לספק את המוצרים או לקבל תשלום, למעט אם התשלום מתבצע באמצעות העברה בנקאית במזומן לחשבון הבנק המיועד של המוכר או כנגד כתב אשראי מאושר ובלתי הדיר. במקרה של תשלום באמצעות כתב אשראי, הקונה נדרש להציג אישור על ידי בנק ישראלי מסלק. סירוב כאמור לא יעמיד לקונה עילת תביעה כנגד המוכר.

4.6.    הקונה מתחייב להסדיר את כל התחייבויות התשלום שלו למוכר במועדם בהתאם לתנאים ולהתניות כמפורט בסעיף 4 זה. אי תשלום המחיר במועדו המיועד יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיו החוזיות של הקונה וכן כל הסכמה קיימת בין הצדדים. במקרה של אי  תשלום ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, המוכר יהיה רשאי לגבות ריבית פיגורים מהקונה, על כל הסכומים שמועד תשלומם הגיע, החל מהתאריך המיועד ועד לתשלומם בפועל בשיעור ריבית שנתי של חמישה עשר אחוזים (15%). כל הסכומים המגיעים מהקונה והריבית שהצטברה בגינם יוצמדו לעליה בשער החליפין הרשמי של הדולר ארה"ב שפורסם על ידי בנק ישראל החל מהשער האחרון הידוע במועד התשלום ועד לשער האחרון הידוע בתאריך התשלום בפועל.

 

5.    אספקה; תאריכי משלוח;

5.1.    אלא אם צויין במפורש אחרת על ידי המוכר בכתב האישור והקבלה של הזמנת הרכישה של הקונה, אספקת המוצרים תתבצע בשערי המפעל של המוכר (Ex-works EXW) כאשר כל האחריות - רישויים נדרשים, הובלה והסיכון לנזק ו/או אובדן בגין המוצרים שסופקו בשערי המפעל של המוכר כאמור - יחולו על הקונה.

5.2.    המוכר לא יהיה חייב לספק כל מוצר אשר הוזמן על ידי הקונה, אלא אם הקונה השיג את כל האישורים הממשלתיים או האישורים האחרים החלים על ההזמנה. מצוין במפורש כי הקונה הוא האחראי הבלעדי להשגת כל הרישיונות, ההרשאות ואישורים אחרים כפי שנדרשים לפי כל דין.

5.3.    אלא אם הוסכם במפורש אחרת, זמני האספקה הינם משוערים בלבד ולא יהיה ניתן להעלות כל טענה כלפי המוכר בגין אי עמידה בזמנים המשוערים כאמור. המוכר ינקוט בכל האמצעים הסבירים לאספקת המוצרים במועד האספקה המשוער. המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תאריכי האספקה של המוצרים בהתאם לאפשרויות האספקה הזמינות למוכר. המוכר יודיע לקונה על כל עיכוב צפוי באספקה.

5.4.    במקרה של משלוח בתפזורת/הזמנה לפי נפח מוצר, המוכר ינקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לספק לקונה את הכמות המדויקת של המוצרים שהוזמנו. על אף האמור לעיל, הקונה יהיה חייב לקבל את האספקה של כמות מוצרים השונה בלא יותר מחמישה אחוזים (+/- 5%) מהכמות שבהזמנה הרלוונטית, וסכום החשבונית עבור ההזמנה יתוקן בהתאם.

 

6.    איכות המוצרים; בדיקת המוצרים

6.1.    אלא אם הוסכם אחרת, איכות המוצרים נקבעת על ידי מפרט המוצרים של המוכר, אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוכר בכתובת www.haifa-group.com

6.2.    הקונה מתחייב לבדוק את המוצרים לאיתור פגמים או חוסרים בעת הקבלה. טענות בנושא המוצרים שהתקבלו יתבצעו בכתב בלבד ולפני השימוש במוצרים. טענות בכתב כאמור יתקבלו אצל המוכר לא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים מיום קבלת המוצרים על ידי הקונה. כל כתב טענות חייב לכלול תיאור מפורט של סוג ומידת הפגמים הנטענים. הקונה יאפשר למוכר שהות סבירה לחקור את טענות שהועלו במכתבו. בעצם ביצוע הרכישה מאשר הקונה כי לגבי כל פגם במוצרים, אשר הקונה יכול היה להבחין בו באופן סביר ואשר לא התקבלה עליו הודעה למוכר בכתב בתוך עשרים ואחד (21) ימים ממועד קבלת המוצרים הרלוונטיים כאמור, לא תהיה לקונה כל זכות לטעון טענה או תביעה כנגד המוכר. כמו כן, הקונה לא יהיה רשאי לסיים את ההסכם שלו עם המוכר או לבטל את הזמנתו או את קבלת המוצרים, בהתבסס על פגם כאמור.

 

7.    התאמה; ציות לדרישות החוק; אחריות

7.1.    הקונה אחראי לציית לכל החוקים והתקנות בנושא הובלה, אחסון ושימוש במוצרים.

7.2.    הקונה יהיה האחראי הבלעדי לקביעת והבטחת ההתאמה והכשירות של מוצרי המוכר למטרותיו ולנסיבות שבהם ייעשה במוצרים שימוש. כל הודעה או מידע שנמסר על ידי המוכר בקשר להתאמתם ולאפשרות יישומם של המוצרים לא ישחררו את הקונה מביצוע התחייבויותיו ובדיקותיו בעצמו.

7.3.    בכפוף לסעיף ‎7.8 להלן, אם בכל עת לאחר אספקת איזה מהמוצרים, הקונה יטען שמוצר כלשהו פגום, אולם הפגם הנטען לא הוביל להודעה, בהתאם לחובת ההודעה המפורטת בסעיף ‎6.2 לעיל, הקונה ימסור הודעה בכתב אודות הפגם הנטען (לרבות פירוט של סוג ומידת הפגם הנטען) בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום גילויו. אם הקונה לא ימסור הודעה כזו, הדבר יהווה ויתור על ידי הקונה על כל זכויותיו בקשר לטענות פגם כאמור והקונה יהיה מושתק מלהעלות טענות בגין פגמים עבור המוצרים שסופקו.

7.4.    המוכר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי הולם או בלתי סביר במוצרים, או להתרשלותו של הקונה בביצוע התחייבויותיו  החוקיות או החוזיות. המוכר לא יישא באחריות לכל פגם או כשל של המוצר, או לכל נזק שהוא שנגרם למוצר בעקבות שינוי כלשהו שנערך במוצר שלא על ידי המוכר.

7.5.    במקרה שהתגלו פגמים במוצרים והודעה על פגם כזה בוצעה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.2 או ‎7.3 לעיל, היקף חובתו היחידה של המוכר הינה, לפי שיקול דעתו הבלעדית, לספק לקונה מוצר חליפי נטול פגמים או להנפיק זיכוי בקשר למוצר שנמצא פגום. מוצרים שהוחזרו למוכר והוחלפו הינם בבעלותו הבלעדית של המוכר.

7.6.    למעט כפי שנקבע במפורש בסעיף ‎7.5 לעיל, למוכר לא תהיה כל אחריות נוספת כלפי הקונה, בין אם חוזית או נזיקית או כל עילה אחרת הנובעת מאספקת המוצרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותו המרבית של המוכר מוגבלת למחיר הרכישה של המוצר/ים שהוזמנו בפועל. המוכר לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן בגין כל אבדן רווחים (בין אם מותנים, מיוחדים או תוצאתיים) ו/או בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או פגיעה והכול בין אם באופן ישיר או עקיף.

7.7.    תנאי סעיף ‎7 זה מחליף ומחריג כל תנאי, אחריות והתניה אחרים בכול שקשור לשביעות הרצונו של הקונה בקשר עם איכות המוצרים והתאמתם לשימוש כלשהו, בין אם מפורשים או מכללא, ובין אם נקבעו על ידי תקנה, פסיקה או באופן אחר.

7.8.    מוסכם על הצדדים כי על אף האמור בהוראות סעיף ‎7.3, ההתיישנות בקשר עם תביעה או הליך משפטי אחר, אשר נובע מתנאי מכירה סטנדרטים אלה כנגד המוכר, תחול שנה אחת (1) לאחר השלמת המכירה או מועד האספקה של המוצרים לפי המוקדם.

7.9.    המוכר לא יישא באחריות כלפי הקונה בגין כל תביעה של צד שלישי שהוגשה כנגד הקונה. הקונה מתחייב בזה לשפות ו/או לפצות את המוכר כנגד כל תביעה שהוגשה על ידי צד שלישי כנגד המוכר בקשר למוצרים.

 

8.    קיזוז

הקונה אינו רשאי לקזז כל תשלום שמגיע לו מהמוכר כנגד כל תשלום שהוא חייב למוכר בהתאם לתנאי מכירה סטנדרטיים אלה. המוכר רשאי לקזז ולנכות כל תשלום שמגיע לו מהקונה בהתאם לתנאי מכירה סטנדרטיים אלה מכל תשלום (בין קצוב ובין שאינו קצוב) המגיע לקונה מהמוכר, בכפוף למסירת הודעה בכתב לקונה על הקיזוז כאמור.

 

9.    ערובות

9.1.    מבלי לגרוע מכל סעד לרשותו, המוכר יהיה רשאי לעכב כל משלוח של מוצרים לקונה בהתאם להסכם אספקה עתידי, במידה שבעת תאריך המשלוח כאמור, הקונה חייב בתשלום כלשהו למוכר.

9.2.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם לפי שיפוטו הסביר של המוכר, קו האשראי של הקונה נמצא בסיכון, המוכר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל תקופות אשראי, לדחות משלוחים עתידיים, לבצע משלוחים נוספים בכפוף לתשלום מקדמה ו/או לבקש מהקונה לספק לו בטחונות ו/או ערובות לשביעות רצונו.

 

10.      בעלות וביטוח

10.1.     המוצרים יישארו בבעלותו הבלעדית של המוכר עד אשר מחיר הרכישה עבור המוצרים שולם במלואו. הצדדים מסכימים שבכל מקרה של הפרה של חובות התשלום, המוכר יהיה רשאי להגיע ולהכנס למקום שבו המוצרים נמצאים ולקחת לחזקתו את המוצרים שתשלומם לא נפרע במלואו והכול, ללא צורך באישור הקונה ו/או הרשאה משפטית מכל סוג שהוא. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההסכמה לתנאים סטנדרטיים אלה על ידי הקונה תיחשב להרשאה ספציפית של הקונה למטרה זו.

 

10.2.     בכל עת לפני העברת הבעלות לקונה, המוכר רשאי לתבוע בחזרה את המוצרים, ללא קשר אם החוזה הבסיסי הסתיים או לא. בנוסף, עד לתשלום המלא של מחיר הרכישה עבור כל מוצר שסופק, קונה לא ייקח בעלות על המוצר כאמור, ואם המוצרים נמכרו לכל צד שלישי או שולבו במוצר אחר או הפכו לכל מוצר אחר בעקבות שירותים שסיפק הקונה לכל צד שלישי, המוכר יהיה רשאי לתבוע כל תשלום המגיע לו טרם שהצד השלישי יקבל בעלות על המוצרים שסופקו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההסכמה לתנאים סטנדרטיים אלה על ידי הקונה תיחשב להרשאה ספציפית של הקונה למטרה זו.

 

11.      תניית שיפוט ודין החל

הדין החל על הסכם זה הינו הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין או סכסוך הנובעים או הקשורים או הכרוכים בהסכם זה או ביצועו תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו.

 

12.      כוח עליון

בשום מקרה לא ייחשב המוכר אחראי בגין כל אבדן שנגרם על ידי (מבלי להגביל) פיצוצים, שרפות, מהומות, חבלה, מלחמה, הפקעה או הלאמה, אסונות טבע, סערות, אסונות, מגבלות חקיקתיות, שביתות או השבתות או כל סיבה אחרת שהיא מעבר לשליטתו של המוכר ("כוח עליון"). המוכר יודיע לקונה על התרחשות של אירוע כוח עליון מהר ככל האפשר לאחר שהובא לידיעתו קרות אירוע כוח עליון, המוכר יציין בהודעתו את התקופה שבה צפוי אירוע הכוח העליון להתמשך. המוכר יהיה רשאי לשנות את תאריך המשלוח או, בכפוף לסוג אירוע הכוח העליון, לבטל את הזמנתו של הקונה, וזאת בתנאי שהמוכר ישתמש בכל האמצעים הסבירים מסחרית על מנת להסיר את השפעתו של אירוע הכוח העליון או להתגבר עליו מהר ככל האפשר, וישתמש בכל האמצעים הסבירים מסחרית על מנת לצמצם את ההשפעה של אירוע הכוח העליון על הקונה.

 

13.      זכויות קניין רוחני

לקונה לא ניתן כל רשיון או זכות בפטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, לוגואים או זכויות קניין רוחני אחרות של המוכר, בהתאם לתנאי מכירה סטנדרטיים אלה.

 

14.      הוראות נפרדות

כל אחד מתנאים אלה ייתפרש כהוראה נפרדת בלתי תלויה וחלה גם אם נקבע שתנאי אחר או תנאים אחרים נחשבים בטלים ו/או בלתי ניתנים לאכיפה.

 

15.      ויתור

שום התנהגות מטעם המוכר לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או הסכמה מצדו לאיזו הפרה ו/או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 

16.      התקשרויות

כל ההודעות, הבקשות, התביעות וכל התקשרות אחרת מצד אחד לאחר יתבצעו בכתב ויישלחו למשרד הרשום של הצד הרלוונטי. כל ההתקשרויות יתוארכו ויחשבו כנמסרו (א) בתאריך מסירתם בפועל, אם נמסרו באופן אישי או באמצעות פקס (עם אישור קבלה), (ב) ביום העסקים הבא, אם נמסרו באמצעות שירות שליחים תוך 24 שעות, או (ג) שבעה (7) ימים לאחר המשלוח בדואר, אם נשלחו בדואר רשום עם אישור מסירה, בתשלום מראש.

 

17.      תנאי מכירה סטנדרטיים אלה או כל חוזה עליהם הם חלים לא ייחשבו בשום מקרה כמעניקים כל זכות לצד שלישי.

 

 

נספח בטיחות למוצרים המיועדים למזון/תוספים למזון

עמידה בדרישות כל דין

1. הקונה מצהיר ומתחייב כי בידיו כל הרישיונות וההיתרים מצד כל רשות שלטונית הנדרשים לצורך פעילותו לרבות עבור כל פעילות הדורשת רישיון ייצור ו/או רישיון ייצור נאות  (GMP)  של משרד הבריאות בישראל ו/או רישוי מקביל הנדרש על-ידי רשות מוסמכת בארץ היעד מחוץ לישראל, לרבות שימוש במוצר/ים כחומר/י גלם לייצור ו/או אריזתם מחדש ו/או תיווים וסימונם. פעילויות אלו ואחרות יבוצעו אך ורק במתקן בעל רישוי מתאים.

2. על הקונה לוודא באופן שוטף כי כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים שבידיו בתוקף וכי רישיונות והיתרים אלו יישארו בתוקף כל עוד יש צורך בהם וכל עוד קיימת חשיפה על פי דין בגינם.

3. כל פעילות אחסון, הובלה, הפצה וייצור הכוללת שימוש במוצרי המוכר תעשה עפ"י דרישות כל דין ובאופן שלא יפגע באיכות ובטיחות המוצרים ובהתאם למפרט המוצר.

4. סימון מוצרים המכילים רכיבים שיוצרו על-ידי המוכר יכילו את כל הנדרש בהתאם לחקיקת המוצר בישראל או בארץ היעד במידה ומיועדים לייצוא, לרבות סימון שם היצרן ואתר הייצור על תווית המוצר. כל מסמך הקשור לאיכות ו/או בטיחות המוצר יהיו של הקונה בלבד.

5. במקרה של אריזה מחדש על ידי הקונה, לא יעשה כל שימוש בלוגו או בסימן מסחרי אחר של המוכר.

6. הקונה מצהיר כי כל מוצרי המוכר שיסופקו על ידו לאחרים, יהיו בהתאם לכל אסדרה נדרשת, קיימת ועתידית במדינת ישראל, לרבות תקנים ישראליים, וכן יעמדו בדרישות כל דין, מפרט או תקן רלוונטי במדינת היעד הרלוונטית.

7. מבלי לגרוע מאחריותה לפי כל דין (ובכלל זה, לפי חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם – 1980 ולפי כל הדינים הרלוונטיים לעניין סימון מוצרים, סחורות, טובין ואריזותיהם, לרבות כל דיני הגנת הצרכן) או הסכם, הקונה בלבד יהא אחראי לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לכל אדם ו/או גוף שהוא עקב פגם ו/או ליקוי כלשהוא במוצרים, שנגרם עקב אריזה מחדש ו/או פעולות ייצור אחרות ו/או אחסנה ו/או שינוע ו/או טיפול לקוי ו/או שיווק ומכירת המוצרים על ידי הקונה.

 

שימוש אחראי במוצר

8. כל שימוש ו/או פעילות הקשורה במוצר/י המוכר ייעשה לפי כל דין ואך ורק בהתאם לדרישות וההנחיות המופיעות במפרט/י המוצר/ים.

9. באחריות הקונה לוודא כי השימוש המתבצע על ידו במוצרי/ם תואם את הרגולציה החלה על המוצר בישראל ו/או במדינות היעד, ובפרט המינון בו נעשה שימוש.

10 . הקונה לא ישתמש במוצרי המוכר מעבר לתוקף שניתן להם על-ידי החברה ולא ייתן אישור להאריך תוקף של מוצר ממוצרי המוכר לגורם כלשהו, אלא אם יתקבל אישור בכתב ומראש מהמוכר המתיר זאת, טרם פקיעת תוקף המוצר.

11 . הקונה לא ישנה סימון שנדרש לפי כל דין וסומן על גבי מוצרי המוכר, ובכלל זה, לא יסתירו, לא יסירו, לא יוסיף על גביו ולא יימחקו, אלא אם שינוי כאמור לעיל יבוצע על פי כל דין, ובמידת הצורך תוך קבלת אישור הרשות המוסמכת ועדכון החברה בדבר השינוי. 

12 . הקונה יהיה אחראי לכל נזק/ פגם שנגרם, באופן ישיר או עקיף, כתוצאה מטיפול הקונה במוצר ו/או פעולות הייצור שעשה עם המוצר או במוצר, לרבות אחסון לא נאות, הובלה לא נאותה, אריזה מחדש, סימון לא מתאים, מיהול המוצר וכדומה. הקונה האחראי הבלעדי לאחסנה, הובלה ואספקת המוצרים עד למסירתם ליעדם.

13 . הקונה ישמור על עקיבות מלאה ומתועדת עבור מוצר/י החברה מרגע קבלתם מהחברה ועד למכירתו/ם וכל זאת למשך תקופה שלא תפחת משנה ממועד תום חיי המדף של המוצר/ים, או מעבר לכך בהתאם לדרישה במדינת היעד, באופן שיאפשר איתור המוצר/ים באופן יעיל בשעת הצורך.

14 . במקרה של פסילת מוצר/י המוכר באתר הקונה, הטיפול במוצר/ים יבוצע בתיאום עם המוכר. בכל מקרה השמדת המוצר תבוצע בהתאם לכל דין כך שלא יתאפשר שימוש לרעה במוצר/ים.

15 . הקונה מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, הכישורים, היכולת הפיננסית והתפעולית וכל האמצעים האחרים הדרושים לצורך קיום כל התחייבויותיו בהתאם לנספח זה.

 

איסור שימוש במסמכי המוכר

16 . הקונה לא יעביר לגורם כלשהו מסמכים, לרבות, מפרטים, תעודות אנליזה, הצהרות (לרבות הצהרת אלרגנים) ו/או מסמכים אחרים המעידים על איכות ו/או בטיחות המוצר/ים אשר הופקו על-ידי המוכר, בהקשר למוצר/ים אשר בוצע בהם תהליך ייצור נוסף על ידי הקונה לרבות אריזה מחדש או כל פעולה אחרת שאינה אחסון בלבד, וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוכר אף מסמך שסופק על-ידי המוכר.

17 . פרסום מסמכי המוכר, בשלמותם או בחלקם, באתר אינטרנט או בכל מדיה אחרת של הקונה תיעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב לכך מגורם מוסמך בחברה.

 

תקשורת עם המוכר

18 . הקונה מתחייב להעביר כל מידע שיידרש על-ידי המוכר במקרה של תלונה על מוצר המוכר ו/או חשש לאירוע בטיחות במוצר המוכר. המידע שיועבר יכלול בין היתר מידע על אופן איחסון ושינוע מוצרי המוכר על ידי הקונה ו/או השימוש במוצרים על-ידי הקונה ו/או על-ידי כל גורם אחר ו/או כל מידע אחר שהמוכר סבור כי הוא רלוונטי והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המוכר בעניין זה.

19 . הקונה יידע את המוכר באופן מידי אודות כל פניה או תלונה שהתקבלה מגורם כלשהו עקב שימוש במוצרי המוכר ואשר נובעת מפגם באיכות ו/או בטיחות המוצרים.

20 . הקונה יודיע באופן מידי למוכר בכל מקרה בו קיים חשש לפגם לבטיחותו/ם של המוצר/ים ובפרט כזה העלול לחייב את הפסקת השימוש ו/או שיווק המוצר/ים ו/או החזרתו/ם היזומה. הודעה מידית תועבר למוכר בכל מקרה בו טענה ו/או דרישה מעין זו תועלה על-ידי רשות מוסמכת בישראל ו/או מחוצה לה.

21 . במידה ויוחלט על-ידי המוכר על צורך בהחזרה יזומה של המוצר מדרכי השיווק ( RECALL או WITHDRAWAL), מכל סיבה שהיא, הקונה מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא על מנת להבטיח את הסרת המוצרים מדרכי השיווק בפרק הזמן הקצר ביותר. בתוך כך: הקונה מתחייב להעביר לרשות המוכר מידע אשר יידרש על מנת להבטיח את החזרת המוצרים או סילוקם מדרכי השיווק במהירות האפשרית; הלקוח יפעל בהתאם להנחיות החברה ויעביר מידע ללקוחותיו, אשר להם על פי תיעוד העקיבות הקיים, הועברו מוצרי החברה ו/או מוצרים המכילים בתוכם רכיבים אשר יוצרו בחברה ולגביהם מבוצעת החזרה יזומה.

22 . הקונה לא יעביר מידע כלשהו אודות מוצרי המוכר ללא קבלת אישור מראש ובכתב על-ידי המוכר. במקרה בו יידרש הקונה להעביר מידע אודות מוצרי החברה בעקבות דרישה של רשות מוסמכת על פי דין, יעדכן בכך הקונה את המוכר לאלתר.

23 . כאמור בסעיף 1 להסכם זה, אי קבלת הסכם המכר במלואו משמעותו אי קיום עסקת המכירה. שכן המוכר לא יכול לספק את המוצר ו/או השירות המבוקש אלא בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם מכר זה.
השלמת העסקה משמעותה קבלת כלל התנאים והדרישות בהסכם מכר זה במלואן על ידך.

להורדת המסמך בגרסת PDF