Mint fertilizer

הנענע (Menthe sp. Piperita) היא צמח תבלין רב-שנתי ממשפחת השיפתניים ושמוצאו מאגן הים התיכון.  הצמח בעל שלוחות על ותת-קרקעיות והוא נקצר מספר רב של פעמים. גידול הנענע בארץ נעשה הן בקרקע והן במצעים מנותקים, בעיקר בחממות ובתי צמיחה. לצורך התפתחותה זקוקה הנענע לתנאי לחות וחום. הצמח  ועל מנת לקבל תוצרת איכותית יש להקפיד על השקיה מיטבית שתאפשר תנאי אוורור טובים לבית השורשים.

הנענע באופן כללי איננה נחשבת לצרכן דשן גדול. צורת הגידול תשפיע על סוגי הדשן ועיתוי יישומם. דשני חיפה הינם מתאימים ביותר לגידול נענע, הן בקרקע, הן במצעים מנותקים והן בגידולים הידרופוניים. לבניית תוכנית דישון והתייעצות ניתן לפנות לאחד מהאגרונומים האזוריים של חיפה.