תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

שילוב דישון עלוותי בריסוסי ההדברה מעלה יבול ומפחית מחלות בעגבניית חממה

בשנתיים האחרונות ביצעה קבוצת חיפה ניסויים ותצפיות בדישון עלוותי של עגבניות, שנערכו בחממת המחקר של הקבוצה בחוות אהרונסון, וכן בחלקות מסחריות. התצפיות הראשונות אצל המגדלים הראו שיפור משמעותי ביבול הכללי, בגודל הפירות, בבריאות הצמחים ובחיוניותם עד סיום העונה. השפעה נוספת שנצפתה אצל מגדלים שהחלו לשלב דשנים בריסוסי ההדברה הייתה פחיתה של מחלות ומזיקים, והתאוששות טובה יותר של חלקות שנפגעו מטובמו וירוס. ניסוי שערכנו בעונה החולפת בדק לעומק את השפעת הדישון העלוותי על יבול עגבניות ועל בריאות הצמחים.

בעונת הגידול 19-2018 נבדקה השפעת דישון עלוותי בעגבנייה בבית יוסף כחלק מממשק ההדברה. הבדיקה היתה איכותית בלבד (התרשמות ויזואלית, ללא מדידות) ומטרת ההזנה העלוותית היתה להתגבר על נזקי טובמו וירוס, נגע שפגע קשות בגידול בעונה הקודמת (2018-2017). ההנחה הייתה שהזנה עלוותית תפחית את השפעת הפגיעה במערכת השורשים וההובלה בצמח, וכך תקטין את שיעור פחיתת היבול.

בעונת 2019-2018 שולבו דשנים שונים בריסוסי הגנת הצומח. נצפתה השפעה משמעותית על הצמחים, בעיקר בהתאוששות הצמחים בתחילת האביב, גם בצמחים שנפגעו מהוירוס במידה מתונה עד קשה.

בניסוי שנערך בחממת המחקר של קבוצת חיפה בחוות אהרונסון בשנת 2019 נמצא כי דישון עלוותי שניתן בנוסף להדשיה הביא לתוספת משמעותית ומובהקת של 38% ביבול עגבניית תעשייה. ההזנה העלוותית בניסוי זה לא שולבה עם ריסוסי ההדברה. על ניסוי זה תוכלו לקרוא בגיליון "חיפה בשטח" מס' 18.

ליישום יסודות הזנה שונים בדישון קרקעי ועלוותי יש השפעה משמעותית על בריאות הצמח ועל עמידותו בפני מזיקים ומחלות, וזאת על-ידי דיכוי או עידוד של מזיקים ופטריות נוף שונים, ועקיפת מערכת השורשים. מכיוון שלא ידוע מהו הווקטור המעביר את הטובמו וירוס, הדישון העלוותי לא נועד להפחית נגיעות של וקטורים שונים, אלא להעלות זמינות של יסודות הזנה. בניסוי בבית יוסף נבדקה השפעת הדישון העלוותי על ההתמודדות עם טובמו וירוס, וכן נגיעות במחלות ומזיקים שונים. הניסוי נערך בחממה מסחרית בגודל 6 דונם במשק מאור ברקו במושב בית יוסף, ובפיקוח מזיקים של אילה ברקן. שטח של 5.5 דונם קיבל את הטיפול הכולל דישון בריסוסי ההדברה, ובחצי דונם ששימשו כביקורת ניתנו ריסוסי ההדברה בממשק מקובל, ללא דישון עלוותי. עגבנייה מזן טורי גודלה במארזי מפל במצע טוף, כמקובל באזור. הדישון שניתן לכל החממה במי ההשקיה היה אחיד, וכלל שילוב של דשן-כל 35-9-12 ,סידן חנקתי וחומצה גופרתית משלושה מכלים שונים, לפי המלצות משרד החקלאות. הטיפול שנבחן היה ריסוסי הדברה בשילוב דשן-כל 21-21-21 ,מגניסל ודשן-כל 35-9-12 ,לפי ריכוזים מומלצים, בנפח תרסיס של 40 ליטר/דונם. כ-15 צמחים נבחרו בטיפול הניסוי ובטיפול הביקורת לפני תחילת הניסוי. בכל קטיף מסחרי צמחים אלו נקטפו בנפרד, נשקלו ונספרו הפירות מכל קומה בנפרד. סה"כ נערכו 20 קטיפים מתאריך 19.12.4 עד תאריך 20.5.6 .ריסוסי דישון המשולבים בריסוסי ההדברה החלו בתאריך 19.11.28 והסתיימו בתאריך 20.4.16 .

הדשנים שולבו בכל ריסוסי ההדברה בתקופה זו. היבול בטיפול הניסוי עלוותי היה גבוה במובהק מיבול טיפול הביקורת - 4.14 טון/דונם לעומת 2.12 טון/לדונם. היבול הכללי היה נמוך משמעותית ליבול ממוצע, ככל הנראה בשל החורף המתמשך, ותנאים תת-אופטימליים לגידול עגבנייה באזור (ריבוי משקעים והתמשכותם, ימי עננות רבים, לחות גבוהה בתוך המבנים ועוד). משקל היבול חושב לפי היבול הממוצע לצמח בודד בהכפלת מספר הצמחים לדונם. לא כל הצמחים הנמדדים שרדו עד סיום העונה: בטיפול דישון עלוותי שרדו 93% מהצמחים (14 צמחים מ-15) ובטיפול המשקי שרדו 73% מהצמחים (11 צמחים מ-15). תמותת הצמחים נבעה מנגיעות בוטריטיס, שהיתה גבוהה משמעותית בטיפול המשקי. על פי החישוב טיפול הדישון העלוותי הגדיל יבול ב-17%בהשוואה לטיפול המשקי, אך אם מביאים בחשבון גם את שיעור תמותת הצמחים תוספת היבול הייתה גבוהה אף יותר.

עד הקטיף השישי, בתאריך 20.1.27 לא נצפתה מגמה שתבחין בין הטיפולים, למרות שבקטיפים המוקדמים נראו הבדלים מובהקים. מהקטיף השביעי החלה מגמה ברורה של יבול עגבניות גבוה יותר בטיפול שקיבל דישון עלוותי.

במדידה של משקל עגבנייה לטיפול, נמצא כי משקל הפרי בטיפול שרוסס בדשן במהלך העונה היה גבוה במובהק ממשקל הפרי בטיפול המשקי. כבר מהקטיף החמישי (20.1.14)  נצפתה עלייה במשקל ממוצע של עגבנייה בטיפול שקיבל דישון עלוותי בהשוואה לטיפול משקי. ההבדל במשקל עגבנייה בין הטיפולים עמד על 7% בקירוב.

השפעת הטיפול על הגנת הצומח באה לידי ביטוי בהפחתה משמעותית של תמותת צמחים מבוטריטיס בטיפול הניסוי בהשוואה לטיפול המשקי. לגבי השפעת הטיפול על נגיעות הוירוס, לא נראה ויזואלית השפעה של הוירוס בחלקה זו, ובשל הגבלות הקורונה גם ולא בוצעו בדיקות מעבדה לנוכחות טובמו וירוס. לסיכום, תוצאות הניסוי הראו שוב ששילוב של דשנים שונים בריסוסי ההדברה בעגבניית חממה במהלך החורף משפרים את היבול, וזאת הודות להגדלת הפרי ומספר הפירות. תוספת היבול כפי שחושבה על סמך על סמך נתוני יבול של צמחים ששרדו עד סיום הניסוי הייתה 17% .שיעור שרידות הצמחים בטיפול הדישון העלוותי היה גבוה בהרבה מאשר בטיפול המשקי, כלומר - תוספת היבול בפועל הייתה גבוהה אף יותר. מתוצאות הניסוי, ובהמשך לבדיקות קודמות, ניתן לקבוע כי הזנה עלוותית בעגבניית חממה מעלה יבול באופן מובהק. כיוון שתוספת הדישון ניתנת במשולב עם ריסוסי הדברה, עלות טיפולי הדישון היא שולית. לנוחיותכם מצורף קישור להמלצות דישון עלוותי בעגבנייה כפי שפרסמנו בגיליון מס' 19.