מדיניות זכויות יוצרים

 
חיפה כימיקלים בע"מ (חיפה כימיקלים בע"מ והחברות הקשורות אליה - "חיפה כימיקלים") מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה מאמין כי תכנים מסוימים באתר האינטרנט מפירים זכויות יוצרים שבבעלותך או שאתה מייצג, תוכל לשלוח הודעה בכתב על כך אל שליח זכויות היוצרים שלנו. על מנת שלהודעה שלך על הפרה נטענת יהיה תוקף, ההודעה חייבת להיות בכתב ויש להמציאה אל שליח זכויות היוצרים שמונה על ידינו, ועליה לכלול באופן מהותי את אלה:
  1. חתימה פיזית או חתימה אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות יוצרים בלעדית אשר הופרה לכאורה;
  2. זיהוי של היצירה שזכויות היוצרים בה הופרו לכאורה, או, אם הומצאה הודעה יחידה אשר מתייחסת למספר רב יצירות שכפופות לזכויות יוצרים ומתפרסמות באתר האינטרנט, רשימה מייצגת של יצירות אלה באתר האינטרנט;
  3. זיהוי החומר שנטען כי הוא חומר מפר או שנעשתה בו פעילות מפירה, ושיש להוציא אותו או למנוע את אפשרות הגישה אליו, ומידע מספיק במידה סבירה על מנת לאפשר לנו לאתר את החומר;
  4. מידע מספיק באופן סביר כדי לאפשר לנו ליצור עמך קשר, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם יש, כתובת דואר אלקטרוני שבאמצעותם אפשר ליצור עמך קשר.
  5. הצהרה שלך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר המתואר בהודעתך ובאופן שעליו אתה מלין אינו מורשה על ידי בעל זכות היוצרים, שליחו, או על פי דין;
  6. הצהרה שהמידע הנכלל בהודעה שלך מדויק, ובכפוף לאזהרה בדבר העונשים להם אתה צפוי במקרה של עדות שקר, שאתה מורשה לפעול בשם בעל זכות יוצרים בלעדית שהופרה לכאורה.

לאחר שנקבל את פנייתך, אנו עשויים לבקש ממך להמציא לנו מידע נוסף או מידע משלים, לפני שנסיר תכנים כלשהם מאתר האינטרנט, כפי שנמצא לנכון על מנת לציית לדין החל. אנו אף רשאים למסור לאדם שפרסם תכנים מפירים לכאורה את פרטי הקשר שלך, על מנת שאותו אדם יוכל להתקשר אליך ולאתגר את תביעתך.

תוכל להודיע הודעה נגדית לשליח זכויות היוצרים שלנו. על מנת שההודעה הנגדית שלך תהיה בת תוקף, ההודעה חייבת להיות בכתב ויש להמציאה אל שליח זכויות היוצרים שמונה על ידינו, ועליה לכלול באופן מהותי את אלה:

  1. חתימה פיזית או אלקטרונית שלך;
  2. זיהוי החומרים שהוסרו או שהגישה אליהם נחסמה ושל המקום שבו הופיעו חומרים אלה לפני שהוסרו או לפני שהגישה אליהם נחסמה;
  3. הצהרה באזהרה כי אתה מאמין בתום לב שהחומר הוסר או נוטרל בשל טעות או טעות בזיהוי של החומר שמיועד להסרה או לחסימת גישה;
  4. השם, הכתובת ומספר הטלפון שלך, והצהרה כי אתה מסכים לסמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים, וכי תקבל המצאה של כתבי בי דין מאדם שממציא הודעה  או משליח של אדם כאמור.

לאחר שתקבל בקשה כלשהי להסיר או לפרסם מחדש תכנים באתר האינטרנט, אנו נשקול את הבקשה ונפעל בהתאם לדין החל.

אנו רשאים למנוע או לבטל כל שימוש מסוים באתר האינטרנט - או להביא לידי סיום את חשבון המשתמש שלך אצלנו - אם נקבע, על פי שיקול הדעת הבלבדי שלנו, כי אתה מפר חוזר. מפר חוזר הוא מפר שניתנה לו הודעה על פעילות מפרה יותר מפעמיים או שהעלה לאתר חומרים שהוסרו מהאתר יותר מפעמיים. אנו רשאים להחליט, על פי שיקול הדעת המוחלט שלנו כי קיימים נימוקים מספיקים להביא לידי סיום מיידי את החשבון שלך, מכל סיבה, בכל זמן. במקרים אלה אנו רשאים להביא את החשבון שלך לידי סיום באופן מיידי. אנו נודיע לך כי ביטלנו את החשבון שלך על ידי משלוח הודעה אל כתובת דואר אלקטרוני, אם מסרת לנו כתובת תקפה במהלך תהליך הרישום. אפשר שהודעה זו תהיה הודעה שתיכנס לתוקף מיידי.

בכל עניין , כגון הערות, בקשות ומסרים אחרים יש לפנות אל: info@haifa-group.com