תנאי שימוש

 

ברוך/ה הבא/ה לחיפה כימיקלים בע"מ אתר (חיפה כימיקלים בע"מ והגופים המסונפים אליה - 'חיפה כימיקלים') ("האתר"). שימוש באתר ו/או הצגת החומר הכלול בו, כולל תכונות ושירותים שניתן להשיג בו ייחשב מבחינתך כהסכמה לתנאי השימוש המחייבים הבאים, לצד כל תנאי והגבלה הנזכרים בזה או בכל מקום אחר באתר האינטרנט בהקשר עם שירות או תכונה ספציפיים (במקובץ, 'תנאי השימוש'). קרא/י ביסודיות את תנאי השימוש. אם אינך מסכים/ה לתנאים אלה, אל תיכנס/י לאתר. המונחים 'חיפה כימיקלים', 'אנחנו' או 'שלנו' מתייחסים לחיפה כימיקלים בע"מ, בעלת אתר האינטרנט, או כל חברה בת שלה. המונח 'את' או 'אתה' מתייחס למשתמש/ת או למי שצופה באתר שלנו.

עצם גישה לאתר או שימוש בו בכל דרך, ובין השאר שימוש בשירותים המוצעים בו או הורדה של חומרים ממנו מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש הללו. הנך מאשר/ת בזה כי גילך 18 שנה או גיל הבגרות החוקי באזורך - הגדול מבין השניים.

המידע הכלול באתר האינטרנט מסופק 'כמות שהוא' ו'על פי זמינותו'. במידה המרבית שמתיר החוק הרלוונטי, אין חיפה כימיקלים מייצגת או מתחייבת באשר למידת הדיוק או השלמות של המידע ואין היא מציגה התחייבות משום סוג אחר, לרבות התחייבות מכללא בדבר איכות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה. בשום מקרה לא תחול על חיפה כימיקלים חבות בגין שום נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי בשל השימוש באתר או בשל הסתמכות על מידע או חומרים שהגישה אליהם בוצעה באמצעות האתר, או כל אתר מקושר אחר, בין אם הוטען על ידי חיפה כימיקלים ובין אם על ידי משתמש כלשהו, כולל אך לא רק נזק כתוצאה מאובדן רווחים, הפרעה לפעילות העסקית או אובדן נתונים, אפילו אם נודע לחיפה כימיקלים במפורש על האפשרות לנזקים אלה ובמידה המרבית שמתיר החוק.
השימוש באתר האינטרנט הוא באחריות בלעדית של המשתמש/ת. בשום מקרה לא תחול על חיפה כימיקלים או מי ממנהליה, בעלי התפקידים שלה, עובדיה, מפיציה או סוכניה, חבות בגין הפסד או נזק ישיר או עקיף בהקשר עם או כתוצאה מהגישה, השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר האינטרנט או כתוצאה מהסתמכות על מידע שהופיע באתר האינטרנט, כולל אך לא רק תוכן שהועלה על ידי משתמשים, כהגדרתו להלן, או על ידי כל גורם אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, לא תחול על חיפה כימיקלים חבות משום סוג בגין שגיאות או השמטות בתוכן אתר האינטרנט. במידה המרבית שמתיר החוק הרלוונטי, תחול הגבלת החבות האמורה על כל הפסד ונזק מכל סוג ומין, בין ישיר ובין עקיף, כללי, מיוחד, מקרי, תוצאתי, עונשי או אחר, כולל אך לא רק, אובדן נתונים, הכנסה או רווחים. הגבלת חבות זו תחול בין אם החבות לכאורה מבוססת על חוזה ובין אם על רשלנות, נזיקין, חבות מחמירה או כל בסיס אחר, גם אם נודע לנציג מוסמך של חיפה כימיקלים או שהיה אמור לדעת על האפשרות של היווצרות נזקים כאמור.
1. חיפה כימיקלים רשאית לשנות את תנאי השימוש או חלק מהם ואף להוסיף או לגרוע תנאים בכל עת ואותם שינויים, תוספות או השמטות ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. כל שימוש שתעשה/י באתר לאחר הפרסום ייחשב להסכמה מצדך לאותם שינויים, תוספות או השמטות.
2. חיפה כימיקלים רשאית בכל עת לשנות או לבטל כל היבט, שירות או תכונה באתר האינטרנט, כולל אך לא רק תוכן, שעות זמינות והציוד הנדרש לגישה או לשימוש.

1. אפשר להירשם באמצעות טופס מקוון כדי ליצור חשבון משתמש ('החשבון' שלך) ולקבל באמצעותו מידע מחיפה כימיקלים ו/או להשתתף בתכונות מסוימות באתר, כמו אזורים אינטראקטיביים. חיפה כימיקלים תשתמש במידע שתספק בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. בפעולת ההרשמה הנך מייצג/ת ומתחייב/ת שכל המידע שסיפקת בטופס ההרשמה עדכני, שלם ומדויק למיטב ידיעתך. הנך מסכים/ה לנהל ולעדכן ללא שהיות את פרטי הרישום שלך באתר כך שימשיכו להיות עדכניים, שלמים ומדויקים. בתהליך ההרשמה, ייתכן שתתבקש/י לבחור לעצמך סיסמה. הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי חיפה כימיקלים רשאית להסתמך על הסיסמה שתבחר/י כדי לזהותך באופן אישי. הנך נושא/ת באחריות לכל שימוש שתעשה/י בחשבונך, בין אם אישרת את הגישה או השימוש האמורים וכמו כן הנך נושא/ת באחריות להבטיח כי כל שימוש שייעשה בחשבונך יקיים באופן מלא את האמור בתנאי השימוש.


2. אינך רשאי/ת להעביר או להמחות את חשבונך, סיסמתך וזכות השימוש שלך באתר האינטרנט. אינך רשאי/ת להעביר או להמחות סיסמאות או זכויות שהוענקו לך להשגת מידע או מסמכים.


3. אתר האינטרנט עשוי להכיל מקטעי הערות, קבוצות דיון, לוחות מודעות ומאפיינים אינטראקטיביים אחרים ('אזורים אינטראקטיביים'), שבהם ניתן לפרסם או לטעון הערות או תוכן של משתמשים, כמו סרטוני וידאו, תמונות, הודעות ופריטים אחרים (במקובץ 'פריטי תוכן של משתמשים'). הנך נושא/ת באחריות בלעדית לכל שימוש שתעשה/י באזורים האינטראקטיביים והשימוש בהם הוא באחריותך הבלעדית. בעצם השליחה של פריטי תוכן לאזור אינטראקטיבי, הנך מאשר/ת בזה כי גילך 18 שנה או גיל הבגרות החוקי באזורך, על פי הגדול מהשניים.


4. בעצם השליחה של פריטי תוכן או השתתפות באזור אינטראקטיבי בתוך או בהקשר עם אתר אינטרנט זה, הנך מסכים/ה ומאשר/ת שתימנע/י מפרסום או שידור של פריטי תוכן מהסוגים הבאים:
4.1 פריטי תוכן שיש בהם הפרת זכויותיו של אחר, לדוגמה, הצהרות העלולות לפגוע, להטריד או לאיים על אחרים;
4.2 פריטי תוכן שיש בהם הפרה של חוק או פעילות העלולה להיחשב לעבירה פלילית או לשמש עילה לתביעה אזרחית;
4.3 פריטי תוכן התומכים או מספקים הנחיות לפעילות בלתי חוקית או דנים בפעילויות בלתי חוקיות במטרה לבצען;
4.4 פריטי תוכן המכילים פרסומות או ניסיון להשפיע בנוגע למוצרים או שירותים, אלא אם הדבר אושר במפורש על ידי חיפה כימיקלים;
4.5 פריטי תוכן מוגנים מתוקף חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, פטנטים או זכות קניינית אחרת, אלא אם כן קיבלת הרשאה מפורשת ממי שמחזיק באותה זכות קניינית. האחריות לוודא שפריטי תוכן אינם מוגנים מתוקף זכויות קנייניות מוטלת עליך. הנך נושא/ת באחריות בלעדית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, פטנטים או זכויות קנייניות אחרות וכל נזק שייגרם משליחה של פריטים מסוג זה. על אדם או גורם, שחיפה כימיקלים תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעל תוך הפרת הקניין הרוחני או זכויות אחרות של גורמים אחרים, ייאסר להמשיך לפרסם חומרים באתר האינטרנט.


5. בנוסף לאמור לעיל, בעצם השליחה של פריטי תוכן או השתתפות באזור אינטראקטיבי בתוך או בהקשר עם אתר אינטרנט זה, הנך מסכים/ה לדברים הבאים:
5.1 הנך מתחייב/ת להימנע מפגיעה בזכותו של כל משתמש אחר לפרטיות, לרבות באמצעות כרייה או איסוף של מידע בעל אופי אישי מזהה על משתמשי האתר או פרסום של מידע אישי לגבי צד שלישי;
5.2 הנך מתחייב/ת להימנע מהתערבות או הפרעה לפעילות אתר האינטרנט, השרתים או הרשתות המחוברים אליו ומהפרה של דרישות, נהלים, הנחיות מדיניות או כללים החלים ברשתות המחוברות אל האתר;
5.3 הנך מתחייב/ת להימנע מהעלאה, פרסום, משלוח בדוא"ל או שידור בכל אופן אחר של חומרי פרסום לא רצויים או לא מורשים, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה וכל סוג אחר של פריטי שידול/פרסום;
5.4 הנך מתחייב/ת להימנע משכפול, העתקה, מכירה, שיווק או ניצול למטרה מסחרית של כל חלק, שימוש או גישה לאתר האינטרנט.


6. חיפה כימיקלים תמנע כל מעשה או מחדל, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי מגביל או מפריע לגורם אחר להשתמש באתר או ליהנות ממנו. חיפה כימיקלים שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק או לערוך פריטי תוכן של משתמשים שהעלית לאזורים אינטראקטיביים ולבטל את חשבונך מכל סיבה שהיא. חיפה כימיקלים אינה נושאת באחריות לפריטי תוכן של משתמשים שהועלו לאתר האינטרנט או פורסמו על ידי המשתמשים במקטעי ההערות, חדרי הצ'אט, לוחות הידיעות או כל אזור אינטראקטיבי אחר באתר האינטרנט.


7. לחיפה כימיקלים מוקנית הזכות, אך לא החובה, לפקח על פריטי תוכן של משתמשים שיתפרסמו או יועלו לאתר האינטרנט שמטרה לוודא את התאמתם לאמור בתנאי השימוש ולכל כללי התפעול האחרים שנקבעו על ידי החברה ובמטרה לקיים את כל החוקים, התקנות או הבקשות הממשלתיות המוסמכות. אף כי לא חלה על חיפה כימיקלים החובה לפקח, לסנן, לערוך או להסיר פריטי תוכן של משתמשים שפורסמו או הועלו לאתר האינטרנט, שומרת החברה על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לסנן, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר בכל עת, מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת, כל פריט תוכן של משתמש שפורסם או הועלה לאתר האינטרנט. לא תחול על חיפה כימיקלים חבות בשל הפסד או נזק ישיר או עקיף בהקשר עם או כתוצאה מפעולות של סינון, עריכה, סירוב לפרסם או הסרה של פריטי תוכן של משתמשים והאחריות ליצירת עותקי גיבוי והחלפת פריטי תוכן שפרסמת באתר חלה באופן בלעדי עליך, כולל עלויות והוצאות.


8. בעצם השליחה של פריטי תוכן של משתמש לאתר האינטרנט, הנך מעניק/ה לחיפה כימיקלים באופן אוטומטי זכות והרשאה לא בלעדית, בלתי הפיכה ונטולת תמלוגים וקבועה להשתמש, לפרסם, לשכפל, לשנות, להפיץ ולנצל בכל דרך אחרת את פריטי התוכן האמורים באופן מלא או חלקי, בכל מתכונת, מדיום או טכנולוגיה, לאורך כל תקופת זכויות היוצרים העשויה לחול על אותם פריטים. הנך מתחייב/ת ומאשר/ת כי אותם פריטי תוכן של משתמשים מדויקים ואינם מטעים וכי השימוש והפרסום או שידור באופן אחר של אותם פריטים אינם מהווים הפרה של תנאי שימוש אלה ואף לא של זכויות אחרות ואינם עשויים לגרום נזק לאדם או לגורם אחר.


9. פריטי תוכן שתשלח/י ייחשבו לבלתי חסויים/סודיים ולא תחול על חיפה כימיקלים שום מחויבות להתייחס אליהם כאל מידע קנייני, אלא בעוקב לאמור במדיניות הפרטיות של החברה.

הנך נושא/ת באחריות להשגה ולשמירה על קישוריות, תוכנות מחשב, חומרה וכל פריט ציוד אחר שיידרש לך כדי לקבל גישה ולהשתמש באתר האינטרנט ולתשלום כל התשלומים הקשורים בכך.
פריטי התוכן, המבנה הארגוני, פריטי הגרפיקה, העיצוב, ההידור, התרגום המגנטי, ההמרה הדיגיטלית וכל פריט אחר הקשור לאתר האינטרנט מוגנים מתוקף חוקי זכויות יוצרים רלוונטיים, כמו גם סימני מסחר, פטנטים ושאר זכויות קנייניות (כולל אך לא רק קניין רוחני). העתקה, הפצה, שימוש או פרסום של פריטים אלה או כל חלק אחר של האתר אסורים בתכלית האיסור. הגישה לפריטי תוכן, מסמכים או חומרים אחרים דרך האתר אינה מקנה לך שום זכות בעלות עליהם. פרסום של מידע וחומרים אחרים באתר האינטרנט אינו מהווה משום ויתור על זכות כלשהי במידע ובחומרים האמורים. חלק מפריטי התוכן המופיעים באתר האינטרנט הם פרי עבודתם של צדדים שלישיים והם מוגנים בזכויות יוצרים.
בעצם השימוש באתר האינטרנט, כולל כל השירותים והחומרים הזמינים דרכו, הנך מסכים/ה לדברים הבאים: להימנע מהעלאה, פרסום או שידור בדרך אחרת ודרך אתר האינטרנט, של וירוסים או קבצים אחרים שיש בהם כדי לגרום נזק, להפריע או להרוס; להימנע מיצירה של זהות כוזבת; להימנע משימוש או מניסיון להשתמש בחשבון, סיסמה, שירות או מערכת של אדם/גורם אחר ללא הרשאה; להימנע מהפרעה ליכולת של אדם/גורם אחר ליהנות מהאתר או מאתרים קשורים או מקושרים; להימנע מהפרעה או פגיעה באבטחת האתר או גרימה בדרך אחרת של נזק לאתר, לשירותים, לחומרים, למשאבי המערכת, לחשבונות, סיסמאות, שרתים או רשתות המחוברים או נגישים באמצעות אתר האינטרנט או כל אתר מקושר.
הנך מסכים/ה להגן על חיפה כימיקלים ולפצות ולשפות אותה ואת מנהליה, בעלי התפקידים שלה, עובדיה וסוכניה מכל תביעה והוצאה, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שייגרמו כתוצאה משימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידך או באמצעות חשבונך.
בעצם הגישה לאתר האינטרנט, מוסכם עליך ועל חיפה כימיקלים כי כל עניין הנוגע לגישה שלך לאתר או לשימוש בו יישלטו ויפורשו על פי החוק הישראלי. הנך מאשר/ת כי תקבל/י על עצמך באופן בלתי חוזר, בכל עניין ומחלוקת שייגרמו כתוצאה מהגישה שלך לאתר אינטרנט זה או השימוש בו, את סמכותם הבלעדית של בתי המשפט של ישראל.

1. תנאי שימוש אלה וכללים, הנחיות, הרשאות והסתייגויות אחרים שיתפרסמו באתר האינטרנט הם כל ההסכם כולו, המתקיים בין חיפה כימיקלים לבינך בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט. אם מסיבה כלשהי יפסוק בית דין מוסמך כי סעיף מהסעיפים הכלולים בתנאי השימוש הללו או חלק ממנו אינם אכיפים, תתבצע אכיפה של אותו סעיף במידה המרבית המותרת ובאופן שיביא לידי ביטוי את כוונת הצדדים כפי שהיא משתקפת באותו סעיף ואילו בשאר תנאי השימוש יישמרו באופן מלא התוקף והתחולה כאחד. אי אכיפה או הפעלה מצד חיפה כימיקלים של סעיף מסעיפי תנאי השימוש הללו או של זכות קשורה אחרת, לא ייחשבו לוויתור על אותה זכות או אותו סעיף.
2. כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות משפטית.